นโยบายส่วนบุคคล

vision

 

 

นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล

บริษัท สปริงนิวส์ จำกัดได้จำทำนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล เพื่อคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ (www.springnews.co.th) ทุกท่านจึงมั่นใจได้เลยว่า ข้อมูลที่ติดต่อมายังเว็บไซต์เราทั้งหมด จะไม่ถูกเผยแพร่สู่ภายนอกโดยเด็ดขาด

ขอบเขตของนโยบาย

นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของสปริงนิวส์ต่อข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับหรือจัดเก็บ อันสืบเนื่องมาจากการที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการเว็บไซต์นี้ ซึ่งจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่สมัครสมาชิกได้แก่ ชื่อ-สกุล (Name) อายุ (Age) เพศ (Gender) ที่อยู่ (Address) หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) หรือ อีเมล์ (Email Address) เป็นต้น ซึ่งมิใช่ข้อมูลที่โดยปกติสาธารณชนจะทราบได้สำหรับนโยบายฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะเว็บไซต์ของสปริงนิวส์เท่านั้น และไม่มีผลใช้บังคับต่อการปฏิบัติของเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสปริงนิวส์หรือเชื่อมโยงไปจากเว็บไซต์ของสปริงนิวส์ดังนั้นขอให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลที่จัดทำโดยเว็บไซต์ต่างๆ เหล่านั้นด้วย

การเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าใช้บริการ

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการบางประเภทที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของสปริงนิวส์ อาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่จำเป็นต่อการให้บริการของสปริงนิวส์ เช่น การสมัครงาน การลงทะเบียนสัมมนา หรือการสมัครเป็นสมาชิกของบริการต่างๆ เป็นต้น ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานการให้ความเป็นส่วนตัว ตามที่ได้ระบุในนโยบายฉบับนี้อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้โดยไม่สุจริต

การเปิดใช้งาน,การแลกเปลี่ยนและการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

บุคคลที่มิสิทธิทราบและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ต้องเป็นพนักงานของสปริงนิวส์ที่มีอำนาจหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท่านขอให้ดำเนินการเท่านั้น การแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวกับพนักงานสปริงนิวส์อื่น จะถูกจำกัดให้กระทำได้เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อให้การดำเนินการตามคำขอของท่านบรรลุวัตถุประส่งค์เท่านั้นสปริงนิวส์จะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปจำหน่ายให้แก่บุคคลที่สามหรือนำไปแลกเปลี่ยนหรือเปิดเผยต่อบุคคลอื่นใด ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

ท่านได้ร้องขอและให้ความยินยอมแก่สปริงนิวส์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
การเปิดเผยเป็นหน้าที่ที่กำหนดตามกฎหมาย ตามข้อกำหนดของข้อตกลงของสปริงนิวส์

สปริงนิวส์อาจทำความตกลง และ/หรือ มีข้อตกลงกับบุคคลภายนอกในการที่จะพัฒนาหรือบำรุงรักษาระบบธุรกรรมของสปริงนิวส์และการจัดสรรปัจจัยสำคัญหรือบริการในนามของสปริงนิวส์ ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับสปริงนิวส์ หรือเข้ามาดำเนินการในนามของสปริงนิวส์นั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลผู้ใช้บริการของสปริงนิวส์ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกันอีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่สปริงนิวส์จะว่าจ้างนิติบุคคลอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของสปริงนิวส์ นิติบุคคลเหล่านั่น จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการักษาข้อมูลเป็นความลับของสปริงนิวส์ด้วยเช่นกัน

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

สปริงนิวส์สามรถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสปริงนิวส์ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสปริงนิวส์อาจจะใช้อุปกรณ์ Hardware หรือ software เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสปริงนิวส์ได้ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นการรวมรวมข้อมูลในด้าน วันและเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสิบค้น ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของสปริงนิวส์

ระบบรักษาความปลอดภัย

สปริงนิวส์จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่านโดนเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องป้องกันความเสียหาย และ/หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจ

ข้อยกเว้นความรับผิดที่ผู้ใช้บริการควรทราบ

ผู้เข้าใช้บริการควรพิจารณาและระมัดระวังถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ซึ่งท่านจะต้องระมัดระวังและรับผิดชอบด้วยตนเอง เนื่องจากมีเพียงท่านเท่านั้น ที่มารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ หากมีความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ สปริงนิวส์ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซด์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ (Browser) ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่กำลังเข้าไปเยี่ยมเว็บไซต์ของสปริงนิวส์ สปริงนิวอาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสิบค้นข้อมูล ของผู้ใช้บริการที่มีบัญชีอยู่กับสปริงนิวส์และใช้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์ของสปริงนิวส์ โดนส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของสปริงนิวส์นั้น สปริงนิวส์อาจใช้ “คุกกี้”(Cookies) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริง สำหรับคำขอของผู้ใช้บริการ โดย “คุกกี้” นั้นจะได้รับการกำหนดโดยสปริงนิวส์ และจะสิ้นสุดลงภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของสปริงนิวส์ หากท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสปริงนิวส์โดยใช้โปรแกรมสิบค้น (Search Engine) ซึ่งโปแกรมสิบค้นนี้อาจจะมีการใช้คุกกี้ เพื่อนเก็บข้อมูลของท่าน ดังนั้นท่านจึงควรศึกษานโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่กำหนดโดยโปรแกรมสืบค้นดังกล่าวด้วย การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลนี้ การเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลฉบับนี้ และการที่ท่านเข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังที่มีการประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใดๆ ย่อมเป็นการยอมรับการแก้ไขแต่ละครั้งด้วย