ปภ.ประสานทุกภาคส่วนช่วยภัยหนาว

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ประสานทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมช่วยผู้ประสบภัยหนาว

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ.กล่าวว่า ปภ.มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวที่ครอบ คลุม ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว และมีการจัดทำบัญชีพื้นที่และผู้ประสบภัยหนาว เป็นฐานข้อมูลในการแจกจ่ายเครื่องนุ่งห่มกันหนาว

นอกจากนี้ ยังวางแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน ทั้งการสร้างความเข้าใจ การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ และการแนะนำประชาชนให้ดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากภาวะอากาศหนาวเย็น หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตในช่วงฤดูหนาว อาทิ การดื่มสุราแก้หนาว การผิงไฟในเต็นท์ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม อธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ยังบอกว่า ผู้ประสบภัยหนาวสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเขตและจังหวัดในพื้นที่ หรือสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น!