คลังจ่อชงครม. “ เก็บภาษีกำไรเงินดิจิทัลร้อยละ 10 ”

คณะรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาร่างพระราชกำหนด กำกับดูแลการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่กระทรวงการคลังเสนอเก็บภาษีกำไรเงินดิจิทัลร้อยละ 10

สวีเดนกับการเข้าสู่สังคมไร้เงินสด

สวีเดน เป็นประเทศที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดที่รวดเร็วมากที่สุดในโลก และด้วยการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบเช่นเดียวกัน ไปดูการเปลี่ยนแปลงของสังคมสวีเดน และปัญหาที่เกิดขึ้นได้จากรายงาน