• ไทย
 • English
 • ไทย
 • English
 • วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
       

  Vision/Mission

  vision

  Vision

  1. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อผลิตงานที่มีคุณภาพในทุกช่องทาง

  2. สร้างสรรค์งานข่าวและรายการให้มีมาตรฐานยอมรับในระดับสากลและนำมานำเสนอในทุกช่องทาง

  3. สร้างพันธมิตรทางด้าน Content และธุรกิจเพื่อขยายฐานผู้ชมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างหลากหลาย เพื่อเป็นสถาบันข่าวอันดับ 1 ของประเทศ

  4.บริหารจัดการการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  5. เพิ่มช่องทางและรูปแบบที่หลากหลายในการหารายได้เข้าสู่องค์กร

  6. ดำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณของนักสื่อสารมวลชน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นสำคัญ

  THEN