• ไทย
 • English
 • ไทย
 • English
 • วันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560
       

  สศช. เร่งเดินหน้าอีอีซี

  [post_view]

  วันนี้ (20 มี.ค.60) – สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า
  ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี
  งบประมาณ 2561 ในส่วนของงบประมาณการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษหน่วยงานต่างๆ ได้นำเสนอคำขอ
  เข้ามา แยกเป็นการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษหน่วยงานต่างๆ 17,299.2483 ล้านบาท และโครงการพัฒนา
  ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี มีคำเสนอของบประมาณเข้ามา 11,732.7971 ล้านบาท โดยแยกเป็น
  การปรับเพิ่มจากวงเงินที่ได้รับการอนุมัติในปีงบประมาณ 2560 พอสมควร โดยส่วนใหญ่เป็นการของบประมาณ
  ในโครงการก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษรวมทั้ง การเชื่อมโยงพื้นที่กับ
  เส้นทางคมนาคม อื่นๆ ซึ่งคำเสนอของบประมาณจะเสนอครม.อนุมัติพร้อมกับรายละเอียดของร่าง พ.ร.บ.
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2651 ในการประชุม ครม. ในเดือน เม.ย.นี้ 

  ทางด้าน นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กล่าวว่า สำนักงบฯ ได้รับคำของบประมาณ
  เรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และโครงการอีอีซี ในปี 2561 แล้ว ซึ่งจะต้องนำมาพิจารณาความเหมาะสม
  เร่งด่วนของการใช้งบประมาณในโครงการต่างๆ อีกครั้ง รวมทั้งการพิจารณาทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัดของ
  โครงการให้มีความสอดคล้องกับงบประมาณที่จะได้รับการจัดสรร และพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
  ให้เหมาะสมกับการลงทุน 

  ทางด้าน พล.ร.ต.วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการ การท่าอากาศยานอู่ตะเภา กล่าวว่า หลังจากรัฐบาลประกาศ
  นโยบายการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินนานาชาติแห่งที่ 3 รองจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบิน
  ดอนเมือง ได้ทำให้มีผู้โดยสารมาใช้บริการสนามบินอู่ตะเภาเพิ่มขึ้น 70% โดยในปี 2559 มีผู้โดยสารกว่า 7
  แสนคน มีเที่ยวบินกว่า 8,000 เที่ยว จากที่ในปี 2557 มีผู้ใช้บริการ 1.5 แสนคน และ 1.7 แสนคน ในปี 2558 

  สนามบินอู่ตะเภาจะเปิดเทอร์มินอลใหม่ภายในเดือน ส.ค.นี้ ซึ่งจะทำให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 3 ล้านคนทันที
  และเมื่อเอาระบบเทคโนโลยีมาช่วย เช่น ระบบเช็กอินด้วยตัวเอง จะสามารถรองรับได้ 5 ล้านคน โดยยังไม่ต้อง
  สร้างเทอร์มินอลเพิ่ม  Comments

  THEN