• ไทย
 • English
 • ไทย
 • English
 • วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
       

  คนกรุงอ่วม! ตร.ออกกฎ ห้ามจอดรถบนถนน-ซอย

  [post_view]

  วันที่ 21 เม.ย.60-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเมื่อวันที่ 21 เม.ย.   เรื่องข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานครว่าด้วยการห้ามหยุดหรือจอดรถ ในถนนและซอย พ.ศ. 2560 ความว่า


  ด้วยสภาพการจราจรในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากปริมาณรถที่เพิ่มมากขึ้น มีการจอดรถไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยทําให้การจราจรไม่คล่องตัว เพื่อเป็นการปลอดภัยและสะดวกในการจราจรแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและให้ทันต่อการแก้ไขปัญหาจราจร


  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 139 (2) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522และคําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 529/2555 ลงวันที่ 7 กันยายน 2555 แต่งตั้งผู้บัญชาการตํารวจนครบาลหรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน เป็นเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบกับคําสั่งกองบัญชาการตํารวจนครบาลที่ 317/2559 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและการมอบหมายอํานาจหน้าที่รับผิดชอบให้รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลและผู้บังคับการประจํากองบัญชาการตํารวจนครบาล โดยมอบอํานาจให้รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล (งานจราจร)กํากับบริหารราชการสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจนครบาลจึงได้ออกข้อบังคับไว้ โดยมีถนนเเละซอยที่ห้ามจอดตลอดเวลา เช่น ถนนชัยพฤกษ์ ถนนพญาไท ถนนพัฒนาการ ซอยลาดพร้าว 35 เเละ 41 ทั้งสองฝั่ง  ห้ามหยุดหรือจอดรถในซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) เป็นต้น รวมทั้งยังมีการห้ามจอดบางช่วงเวลาตามที่กฎหมายกำหนดด้วย เช่น ถนนพระราม3 ซอย7 ทั้งสองฝั่ง  ถนนตรีเพชร เป็นต้น (เอกสารเเนบ)


  1

  2
  ลงนามโดยพล.ต.ต. จิรพัฒน์ ภูมิจิตร  รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล  เจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร  Comments

  THEN