รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯที่ดิน 2.6 หมื่นไร่ “ป่าทับกวาง-มวกเหล็ก-ดงพญาเย็น” เป็นอุทยานเเห่งชาติ

วันที่ 27 ธ.ค.59–ราชกิจจานุเบกษา เผยเเพร่พระราชกฤษฎีกา กําหนดบริเวณที่ดินป่าทับกวางและป่ามวกเหล็ก แปลงที่ ๑ และป่าดงพญาเย็น ในท้องที่ตําบลคําพราน ตําบลแสลงพัน อําเภอวังม่วง ตําบลหนองย่างเสือ ตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และตําบลพญาเย็น อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นปีที่ ๑ ในรัชกาลปัจจุบัน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรกําหนดบริเวณที่ดินป่าทับกวางและป่ามวกเหล็ก แปลงที่ ๑ และป่าดงพญาเย็นในท้องที่ตําบลคําพราน ตําบลแสลงพัน อําเภอวังม่วง ตําบลหนองย่างเสือ ตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี และตําบลพญาเย็น อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินป่าทับกวางและป่ามวกเหล็ก แปลงที่ ๑ และป่าดงพญาเย็น ในท้องที่ตําบลคําพราน ตําบลแสลงพัน อําเภอวังม่วง ตําบลหนองย่างเสือ ตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และตําบลพญาเย็น อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙
 
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้บริเวณที่ดินป่าทับกวางและป่ามวกเหล็ก แปลงที่ ๑ และป่าดงพญาเย็นในท้องที่ตําบลคําพราน ตําบลแสลงพัน อําเภอวังม่วง ตําบลหนองย่างเสือ ตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี และตําบลพญาเย็น อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นอุทยานแห่งชาติ

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ   เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากบริเวณที่ดินป่าทับกวางและป่ามวกเหล็ก แปลงที่ ๑ และป่าดงพญาเย็น ในท้องที่ตําบลคําพราน ตําบลแสลงพัน อําเภอวังม่วง ตําบลหนองย่างเสือตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และตําบลพญาเย็น อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ ๔๑.๙๘๐๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๖,๒๓๘ ไร่ ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ที่สําคัญและมีค่า เช่น พันธุ์ไม้ ของป่า สัตว์ป่านานาชนิด ตลอดจนทิวทัศน์ที่สวยงามยิ่ง สมควรกําหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ เพื่อสงวนไว้ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมมิให้ถูกทําลายหรือเปลี่ยนแปลงไป เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชน และเพื่ออํานวย
ประโยชน์อื่นแก่รัฐและประชาชน จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a-1

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a-2

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a-3

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a-4