สธ.ตั้ง 27 อรหันต์สางบัตรทอง

นพ.ปิยสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่…) พ.ศ… เมื่อวันที่ 9 ม.ค. ที่ผ่านมา เพื่อแก้ปัญหาการบริหารงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ประกอบด้วย 1.นายวรากรณ์ สามโกเศศ ประธาน 2. นายเสรี ตู้จินดา รองประธาน 3. นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา รองประธาน ส่วนกรรมการมีดังนี้ 4. ผอ.สำนักงบประมาณ หรือผู้แทน 5.อธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน 6.เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม หรือผู้แทน 7.เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือผู้แทน 8.ปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือผู้แทน 9.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้แทน 10. เลขาธิการสปสช.หรือผู้แทน 11. นายภิรมย์ กมลรัตนกุล 12.นายชาตรี บานชื่น 13.นายพลเดช ปิ่นประทีป 14.นางวันทนีย์ วัฒนะ 15.นายสุวิทย์ วิบูลย์ผลประเสริฐ 16.นายอัมมาร สยามวาลา 17.นางวรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ 18.นายจิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 19.นายศราวุธ สันตินันตรักษ์ 20.นางสาวทัศนา บุญทอง 21.นายกิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 22.นางสาวสุรีรัตน์ ตรีมรรคา 23.นางยุพดี ศิริสินสุข 24.นายมรุต จิรเศรษฐศิริ เป็นกรรมการและเลขานุการ 25.นายประจักษวิช เล็บนาค เป็นกรรมการและเลขานุการ 26.นายสมเกียรติ ขำนุรักษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และ 27.นายพรหมมินทร์ หอมหวน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ในคำสั่งระบุอีกว่า ให้คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาแก้ไข ปรับปรุง พ.ร.บ.ดังกล่าวในประเด็นต่างๆ ที่มีปัญหาควรแก้ไข โดยใหนำงาที่หน่วยงานต่างๆ ที่เคยทำไว้และเกี่ยวข้องกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 37/2559 เรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริหารสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2559 เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง 

ทั้งนี้ เมื่อจัดทำร่างแก้ไขพ.ร.บ.นี้เรียบร้อยแล้วให้การทำประชาพิจารณ์ และเสนอร่างพ.ร.บ.ที่ผ่านการพิจารณาแล้วให้ รมว.สาธารณสุข ให้มีการตั้งอนุกรรมการ คณะทำงาน และดำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมายให้เสร็จสิ้นภายใน 6 เดือนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 6 ม.ค. ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมเห็นชอบข้อเสนองบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561 และกรอบงบประมาณปี 2562 ซึ่งจะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป งบฯ ปี 2561 ได้เสนอขอ 164,675.24 ล้านบาท หรือ 3,374.70 บาทต่อประชากร คำนวณประชากรผู้มีสิทธิ์ 48.797 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 12,904.56 ล้านบาท หรือ 224.47 บาทต่อประชากร คิดเป็นร้อยละ 8.5 ทั้งนี้ที่ปรับเพิ่มเป็นเพราะต้นทุนบริการ ปริมาณการใช้บริการ และขอบเขตการบริการรวมถึงนโยบายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งงบประมาณดังกล่าวเมื่อหักเงินเดือนบุคลากรจำนวน 43,828.28 ล้านบาท คงเหลือเป็นงบประมาณที่เข้าสู่กองทุนฯ จำนวน 120,846.96 ล้านบาท

ส่วนงบประมาณนอกเหมาจ่ายรายหัวดังนี้ 1.งบบริการสาธารณสุขผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 3,418.20 ล้านบาท 2.งบบริการสาธารณสุขไตวายเรื้อรัง 8,332.32 ล้านบาท 3.งบบริการสาธารณสุขเพื่อควบคุมป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง 1,356.46 ล้านบาท 4.ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการในพื้นที่กันดาร พื้นที่เสี่ยงภัย และพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 1,490.29 ล้านบาท 
5.ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 1,159.20 ล้านบาท รวมเป็นงบประมาณนอกเหมาจ่ายรายหัวทั้งสิ้น 15,756.47 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 1,754.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.5 

ทั้งนี้หากรวมงบประมาณกองทุนฯ ทั้งหมดในปี 2561 ทั้งงบเหมาจ่ายรายหัว งบนอกเหมาจ่ายรายหัว และงบค่าบริการกรณีผลงานปี 2556-2559 รวมเป็นจำนวนงบประมาณที่เสนอทั้งสิ้น 184,744.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 จากปี 2560