ผลประเมิน สสส. สูงขึ้น! รับประกาศจากนายกฯ การันตี “คุณธรรม-โปร่งใส” สูงมาก

ผลประเมิน สสส. สูงขึ้น ทั้งผลงานและผลธรรมาภิบาล รับประกาศจากนายกฯ การันตี สสส. "คุณธรรม-โปร่งใส" สูงมาก

วันที่ 19 มี.ค. 60 — พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยภายหลังการประชุมบอร์ด สสส. ครั้งที่ 3/2560 ว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ 2559 ที่ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ซึ่งได้ประเมินองค์กรของรัฐกว่า 200 แห่ง ใน 5 ประเด็นหลัก คือ ความโปร่งใส, ความพร้อมรับผิด, ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน, วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยประเมินจากหลักฐานการดำเนินงานและสุ่มตัวอย่างประเมินจากผู้เกี่ยวข้อง อาทิ ภาคีเครือข่าย สสส. โดย สสส. เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับเกียรติบัตรองค์กรที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับสูงมาก โดยได้รับคะแนน 81.41 และได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

นอกจากนั้น ได้รับทราบรายงานประเมินผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจากคณะกรรมการประเมินผล ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอจากกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2559 ตามกรอบชี้วัดองค์กร 5 ด้าน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเงิน การปฏิบัติการ และทุนหมุนเวียน มีผลการดำเนินงาน 4.56 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศส ประธานคณะกรรมการประเมินผลฯ กล่าวว่า คณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการอิสระ กำหนดกรอบในการประเมิน 7 ประเด็นหลัก อาทิ ทิศทาง, เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ 10 ปี การดำเนินงานในภาพรวมขององค์กร ปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เกือบทุกด้าน โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อาทิ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาวะ การบูรณาการด้านเป้าหมาย ภาคี กลุ่มผู้รับประโยชน์ การประเมินผลความคุ้มค่าระดับแผนงาน/โครงการ เพื่อให้สังคมเข้าใจบทบาทและการดำเนินงานของ สสส. ว่า สามารถป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพของคนไทยได้อย่างไร ซึ่งยอมรับว่า การประเมินในส่วนนี้เป็นเรื่องยาก เพราะผลลัพท์ต่อสังคมไม่ใช่ตัวเงินผลกำไร ที่จะนำมาเปรียบเทียบกับเม็ดเงินลงทุน แต่คณะนักวิชาการเศรษฐศาสตร์สาธาณสุขคณะใหญ่กำลังพัฒนาคู่มือการประเมินความคุ้มค่าของโครงการโดยเฉพาะโครงการใหญ่ ๆ ของ สสส. ซึ่งคาดว่า จะนำใช้ประเมินได้ในปีต่อไป

"ส่วนการประเมินผลลัพท์ตามหลักธรรมาภิบาลของ สสส. โดยประเมินจากการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ความรับผิดชอบต่อผลงาน การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส หลักนิติธรรม และความถูกต้องชอบธรรมที่คณะกรรมการประเมินผลของ สสส. ได้ริเริ่มพัฒนาตัวชี้วัดและประเมินมาต่อเนื่องเป็นที่ 4 โดยปีนี้ได้ยกระดับจากการประเมินภาพรวมไปประเมินใน 3 กระบวนการสำคัญขององค์กร คือ การวางแผน การสนับสนุนทุนและการประเมินผล พบว่า สสส. ได้คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 87.8" รศ.ดร.วรากรณ์ กล่าว