AQUA ประกาศกำไร Q1/2560 94 ล้าน

วันที่ 16 พ.ค.60-บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA ได้นำส่งงบการเงินระหว่างกาล สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทเรียบร้อยแล้ว ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นคิดเป็น 20% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 โดยรายได้รวมเพิ่มขึ้น 45 ล้านบาท จากปี 2559 หรือคิดเป็น 27.61% ประกอบด้วย รายได้จากการขายและให้บริการเพิ่มขึ้น 15 ล้านบาท มาจากการเข้าซื้อบริษัท บอร์ดเวย์ มีเดีย จำกัด (BWM) โดยรับรู้รายได้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป และกำไรจากการขายเงินลงทุน จำนวน 34 ล้านบาท ในขณะที่ต้นทุนการขายและให้บริการเพิ่มขึ้น 39.13% และค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน เพิ่มขึ้น 6.25% ซึ่งเป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัท บอร์ดเวย์ มีเดีย จำกัด (BWM) โดยมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ลดลง 5 ล้านบาท จากปี 2559 หรือคิดเป็น 15.63% ส่งผลให้กำไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 78.79 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 94.04 ล้านบาท ในปี 2560 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 15.25 ล้านบาท คิดเป็น 19.36% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

 

โดยรายละเอียดสัดส่วนการลงทุนของบริษัท AQUA มีดังนี้คือ บริษัท Aqua Ad PCL. สัดส่วน 100% ดำเนินธุรกิจป้ายโฆษณาบิลบอร์ด บริษัท Epco 38.40% ดำเนินธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และธุรกิจพลังงาน บริษัท Mantra Asset จำกัด สัดส่วน 100% ดำเนินธุรกิจการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัท Tcdc จำกัด สัดส่วน 96.13% ดำเนินธุรกิจให้เช่าคลังสินค้า บริษัท AWH จำกัด สัดส่วน 100% ดำเนินธุรกิจให้เช่าคลังสินค้า และบริษัท Boardway Media จำกัด สัดส่วน 90% ดำเนินธุรกิจป้ายโฆษณาบิลบอร์ดและสื่อดิจิตัล 

 

อีกทั้งบอร์ดยังรับทราบการลงทุนของบริษัท อควา แอด จำกัด(มหาชน) (AA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 4 เมษายน 2560 ได้อนุมัติให้ AA เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็ม.ไอ.เอส.มีเดีย จำกัด (“MIS”) ร้อยละ 100 มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 85 ล้านบาท โดย บริษัท เอ็ม.ไอ.เอส.มีเดีย จำกัด (“MIS”) ดำเนินธุรกิจให้บริการเช่าพื้นที่ป้ายโฆษณานอกบ้าน (Out of Home Media) ในรูปแบบป้าย Billboard ในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันมีป้าย Billboard ใน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุดรธานี จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดบุรีรัมย์