คสช.ตั้งกรรมการกลั่นกรองเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่รัฐ ประพฤติมิชอบ

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

 

วันที่ 17 ก.ค.60 –พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)เปิดเผยว่า พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท เลขาธิการคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กล่าวถึงการทำงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนความประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีนโยบายให้ดำเนินการเพื่อเป็นช่องทางเพิ่มเติมจากกระบวนการตรวจสอบเดิมที่มีอยู่ โดยกำชับให้หน่วยทหารที่รับผิดชอบทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาร้องเรียนอย่างเต็มที่ ทั้งในเรื่องการจัดสถานที่และเจ้าหน้าที่รับแจ้ง รวมทั้งการให้คำแนะนำเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนเกิดความประทับใจและมั่นใจว่าภาครัฐให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง โดยขณะนี้ ศูนย์รับเรื่องรองเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ดำเนินการจัดตั้งแล้วทั้งในส่วนกลางและหน่วยทหารในสังกัดของกระทรวงกลาโหมในส่วนภูมิภาค จำนวน 74 ศูนย์ และมีประชาชนได้ใช้ช่องทางผ่านสายด่วน 1299 , ตู้ ปณ.444 ปณ.ราชดำเนิน 10200 และยื่นเอกสารด้วยตนเองเพื่อแจ้งข้อมูลและร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าวว่า ล่าสุด เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้สั่งการให้จัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลที่ได้รับจากผู้ร้องเรียน เพื่อพิจารณารายละเอียดความน่าเชื่อถือของข้อมูล เป็นการกลั่นกรองในแต่ละเรื่องให้เกิดความรอบคอบ ก่อนส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อดำเนินการตามกรอบอำนาจหน้าที่ต่อไป สำหรับเรื่องใดที่เป็นการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับหน่วยทหารโดยตรง กองทัพจะดำเนินการตรวจสอบในเบื้องต้นและพิจารณาดำเนินการตามระเบียบของทางราชการคู่ขนานไปอีกทางหนึ่งด้วย