ปธ.ศาลอุทธรณ์เตรียมลาออก นัดแถลงพรุ่งนี้

ประธานศาลอุทธรณ์ เตรียมลาออกจากตำแหน่ง หลังไม่ผ่านคุณสมบัติแต่งตั้งให้เป็นประธานศาลฎีกา นัดแถลงข่าวครั้งสุดท้ายวันพรุ่งนี้

วันนี้ (17 ก.ค. 60) – นายศิริชัย วัฒนโยธิน ประธานศาลอุทธรณ์ ไม่ผ่านคุณสมบัติแต่งตั้งให้เป็นประธานศาลฎีกา ต่อมาภายหลังได้มีการกำหนดตำแหน่งที่ปรึกษาประธานศาลฎีกาขึ้นมา

โดยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา ได้ลง “ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม” เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเทียบตำแหน่งข้าราชการตุลาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีเนื้อหาระบุว่าอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม กำหนดให้มีตำแหน่ง “ที่ปรึกษาประธานศาลฎีกา” โดยเทียบกับตำแหน่งข้าราชการตุลาการ “ประธานศาลอุทธรณ์” ตามมาตรา 11 วรรคหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป ประกาศดังกล่าวได้ลงชื่อ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกาและประธานกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

ล่าสุดวันนี้ นายศิริชัย วัฒนโยธิน ประธานศาลอุทธรณ์ ได้เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ เวลา 14.00 น. ที่ศาลอุทธรณ์ ตนจะขอแถลงข่าวกับสื่อมวลชนเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งจะแถลงถึงแนวทางการลาออกจากราชการ และจะกล่าวถึงเหตุผลต่างๆ ให้ทราบต่อไป