“ประวิตร” เชื่อสัญญาประชาคม สร้างปรองดองได้จริง

กองทัพบกเปิดเวทีสาธารณะเพื่อสร้างการรับรู้สัญญาประชาคม สร้างความปรองดอง วันนี้เป็นวันแรก โดยพลเอกประวิตร เชื่อว่าสัญญาประชาคมฉบับนี้เป็นร่างที่ดีและหากทำได้จริงจะสร้างความปรองดองให้ประเทศได้

วันที่ 17 ก.ค. 60 – พลโท กู้เกียรติ ศรีนาคา แม่ทัพน้อยที่ 1 เป็นประธานเปิดเวทีสาธารณะเพื่อสร้างการรับรู้ร่างสัญญาประชาคม ในพื้นที่ภาคกลาง ที่หอประชุมกองทัพภาคที่ 1 โดยมีผู้แทนจากพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง และองค์กรภาคประชาสังคม อาทิ นายธนา ชีรวินิจ อดีต ส.ส. ประชาธิปัตย์ , นายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีตรักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย , และ นายจตุพร พรหมพันธุ์ แกนนำ นปช. เป็นต้น 

ด้าน พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า พิจารณาร่างสัญญาประชาคมแล้วเป็นร่างที่ดี และหากปฏิบัติตามนี้ได้จริง ก็จะสร้างความสงบและความปรองดองให้กับประเทศ 
 
ทั้งนี้ คณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดอง เริ่มรับฟังความคิดเห็นพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง และประชาชน ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยมี คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเป็นผู้รับผิดชอบ / จากนั้นส่งเรื่องไปยัง คณะอนุกรรมการพิจารณาบูรณาการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  และส่งข้อมูลมายัง คณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอ ที่มี พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในการจัดทำ "ร่างสัญญาประชาคม" ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้จะต้องมีการลงนามในสัญญาประชาคมต่อไป
 
สาระสำคัญของร่างสัญญาประชาคม มี 10 ประเด็น ได้แก่ 
1. คนไทยทุกคนพึงตระหนักในบทบาท และหน้าที่พลเมือง 
2. คนไทยทุกคนพึงสร้างความสามัคคีปรองดอง 
3. คนไทยทุกคนพึงน้อมนำศาสตร์พระราชา ประยุกต์ใช้ในชีวิต 
4. คนไทยทุกคนพึงยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 
5. คนไทยทุกคนพึงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. คนไทยทุกคนพึงส่งเสริม การดูแลคุณภาพชีวิต และสาธาณะสุข 
7. คนไทยทุกคนพึงเคารพ เชื่อมั่น และปฏิบัติตามกฏหมาย 
8. คนไทยทุกคนพึงใช้ความรอบคอบในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ไม่บิดเบือน 
9. คนไทยทุกคนพึงตระหนักถึงกติการะหว่างประเทศ 
10. คนไทยทุกคนพึงส่งเสริมการปฏิรูปประเทศทุกด้านตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี