ราคา “ยางพารา-มังคุด”ร่วง

วันที่ 17 ก.ค. 60 -สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานสถานการณ์การผลิตการตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญในตลาดโลก พบว่าราคายางพาราและมังคุด ที่เกษตรกรขายได้ลดลง โดยราคายางพาราแผ่นดิบรมควัน เฉลี่ยเดือนกรกฎาคม อยู่ที่กิโลกรัมละ 48 บาท 67 สตางค์ ลดลงจากเดือนมิถุนายน 4 บาท 48 สตางค์

ส่วนราคามังคุดที่ชาวสวนขายสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน กรกฎาคมนี้ กิโลกรัม 15 บาท 9 สตางค์ ลดลงจากราคาขายเดือนมิถุนายนที่กิโลกรมละ 29 บาท 64 สตางค์