คงราคาขายปลีก LPG

วันนี้ (4 เม.ย. 60) – นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติคงราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เดือนเมษายน 2560 ไว้ที่กิโลกรัม 20.96 บาท แม้สถานการณ์ราคาก๊าซ LPG ของตลาดโลก ในเดือนเมษายน จะปรับตัวลดลง แต่เพื่อลดภาระการชดเชยของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และเตรียมการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซ LPG เต็มรูปแบบในอนาคตจึงยังให้คงราคาขายปลีกไว้ในระดับเดิม

ทั้งนี้ ได้ปรับลดอัตราเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันฯ ลง 2.91 บาทต่อกิโลกรัมละ จากเดิมกองทุนน้ำมันฯ ชดเชยที่ 6.63 บาทต่อกิโลกรัม เป็นชดเชยที่ 3.71 บาทต่อกิโลกรัม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซึ่งผลจากการปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ดังกล่าว ทำให้กองทุนน้ำมันฯ ในส่วนของก๊าซ LPG มีรายจ่ายลดลงจากเดือนก่อน ประมาณ 322 ล้านบาท จากเดิมมีรายจ่ายอยู่ที่ 444 ล้านบาทต่อเดือน ลดลงเหลือ 121 ล้านบาทต่อเดือน