เสนอลดอำนาจเจ้าอาวาส จัดการดูแลเงินวัด เพิ่มชุมชนมีส่วนร่วม

วันนี้ (14  มิ.ย. 60) – ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยกับสปริงนิวส์ว่า การทุจริตเงินวัดเกิดจากข้อบกพร่องในการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของวัด ซึ่งไม่ให้ความสำคัญกับการทำบัญชีอย่างจริงจัง ส่งผลให้ไม่รู้ที่มาที่ไปของเงินที่เข้ามาและจ่ายออกว่าถูกนำไปทำอะไรบ้าง เป็นไปตามวัตถุประสงค์การบริจาคที่แท้จริงหรือไม่

และจากการศึกษาพบว่า มีเงินหมุนเวียนในวันต่อปี อยู่ที่ 100,000-120,000 ล้านบาท ซึ่งวัดเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรจึงเห็นว่า ไม่จำเป็นที่วัดต้องมุ่งหารายได้เป็นหลักและจากการสำรวจเงินหมุนเวียนของวัด 490 แห่ง ทั่วประเทศพบว่า มีรายรับเฉลี่ยอยู่ที่ 3.23 ล้านบาท ส่วนมากเป็นเงินบริจาคที่ระบุวัตถุประสงค์ เช่น ซ่อมโบสถ์ ในขณะที่รายจ่ายอยู่ที่ 2.77 ล้านบาท เช่น ค่าก่อสร้าง ซ่อมอาคาร

สำหรับรูปแบบการเก็บรักษาเงินของวัด ส่วนใหญ่เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์จะเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้ โดยเจ้าอาวาส กรรมการวัด หรือ ไวยาวัจกร 1-2 คน เป็นผู้ร่วมลงนามในการเบิกจ่ายเงิน โดยการทำรายงานทางการเงินของวัดใช้รูปแบบที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนดไว้ ยังไม่ได้ทำรายงานตามหลักบัญชีที่รับรองกันโดยทั่วไป และผู้ที่ดูแลสมุดเงินฝากของวัดส่วนใหญ่ 70 เปอร์เซ็นต์เป็นเจ้าอาวาสวัด รองลงมาเป็นไวยาวัจกร และกรรมการวัด ซึ่งบุคคลดังกล่าวทั้งหมดส่วนมากขาดความรู้ในการบริหารเงิน จึงต้องมีกระบวนการพัฒนาบุลลากรเหล่านี้