ฝ่ายค้าน “อังกฤษ” เสนอโหวตไม่ไว้วางใจ นายกฯ “เทเรซา เมย์”

หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านอังกฤษเสนอให้มีการลงคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจในตัวนายกรัฐมนตรีเทเรซา เมย์ หลังจากที่เธอเลื่อนการเสนอแผนเบร็กซิทต่อรัฐสภาออกไปเป็นกลางเดือนมกราคม

1 2