Breaking ข่าว ทั่วไทย

อสส.แจงไม่ได้เพิกเฉยคดีโฉนดที่ดิน สนามบินเกาะสมุย

 

โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด แจงกรณีกรมที่ดินมีหนังสือขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินสนามบินเกาะสมุย ไม่ได้เพิกเฉย

นายวันชาติ สันติกุญชร อธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ ในฐานะโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด กล่าวชี้แจงถึง กรณีที่ดินสนามบินเกาะสมุยที่คณะกรรมการ ปปช. ชี้มูลว่าที่ดินส่วนหนึ่งก่อสร้างสนามบินเกาะสมุย กรมที่ดิน ออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ และมีการลงโทษทางวินัยกับ ข้าราชการกรมที่ดินไปแล้ว 4 ราย และกรมที่ดินส่งเรื่องให้สำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อฟ้องเพิกถอนโฉนดที่ดินดังกล่าว แต่เรื่องยังเงียบว่า เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว สำนักงานอัยการสูงสุด ได้รับเรื่องจากกรมที่ดิน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จากนั้น ได้ดำเนินการตามขั้นตอน อย่างต่อเนื่อง ในชั้นแรกได้ส่งให้สำนักงานอัยการจังหวัดเกาะสมุย พิจารณาดำเนินการ เมื่ออัยการจังหวัดเกาะสมุย ได้รับเรื่องแล้วก็ได้ตั้งพนักงานอัยการจำนวน 3 ท่าน เป็นคณะทำงานเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและพิจารณาทันที ซึ่งคณะทำงานพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าคดีไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลจังหวัดเกาะสมุย เนื่องจากอธิบดีกรมที่ดิน สามารถใช้อำนาจเพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกโดยไม่ชอบได้อยู่แล้ว ตามบทบัญญัติของมาตรา 61 แห่ง ประมวลกฎหมายที่ดินจึงเสนออธิบดีอัยการแรงงานภาค 8 แจ้ง ฐานะคดีและขอส่งเรื่องคืนกรมที่ดิน

ต่อมา อธิบดีอัยการแรงงานภาค 8 ได้แจ้งฐานะคดีไปยังกรมที่ดินตามที่คณะทำงานเสนอ แต่กรมที่ดินยืนยันให้พนักงานอัยการฟ้องเพิกถอนโดยอ้างว่ากรมที่ดินไม่ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แต่อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 99 ซึ่งอธิบดีอัยการแรงงานภาค 8 ไม่เห็นพ้องด้วย จึงส่งเรื่องไปยังสำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ

สำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อเสนออัยการสูงสุด ชี้ขาดในเรื่องดังกล่าวตามระเบียบของสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีแพ่ง พ.ศ.2547 ข้อ 25 ขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างพิจารณา สำนักงานอัยการสูงสุด จึงย้ำว่า เรื่องไม่ได้เงียบและไม่ได้ล่าช้า ตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด หากแต่หน่วยงานในสำนักงานอัยการสูงสุดได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน