ข่าว

ราชทัณฑ์ จับมือ กรมป่าไม้ ส่งผู้ต้องขังร่วมกันป้องกัน ควบคุม ฟื้นฟู พื้นที่ป่าไม้ สร้างงานสร้างอาชีพ

กรมราชทัณฑ์ ลงนาม MOU กับกรมป่าไม้ ในการบริหารจัดการไม้ของกลาง โดยการนำมาฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขัง พร้อมร่วมมือในการขจัดไฟป่า

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ลานสมานมิตร กรมป่าไม้ กรุงเทพมหานคร กรมราชทัณฑ์ โดยพันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ในการบริหารจัดการไม้ของกลาง เพื่อประโยชน์ในการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังและการเสริมสร้างความร่วมมือในการฟื้นฟูพื้นที่ป่า พร้อมด้วยพันตำรวจโทประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายปฏิบัติการ และนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ร่วมลงนามในพิธีดังกล่าว

การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มีแนวคิดร่วมกันในการบริหารจัดการไม้ของกลางที่ได้จากการกระทำผิดที่คดีถึงที่สุดและได้ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว เพื่อประโยชน์ในการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังและการเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกัน ควบคุม ฟื้นฟูพื้นที่ป่าในความดูแลของกรมป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งการบันทึกข้อตกลงร่วมกันฉบับนี้ มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยกรมราชทัณฑ์จะดำเนินการประสานงานกับกรมป่าไม้ในพื้นที่ เพื่อจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ แรงงานผู้ต้องขัง เครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ สำหรับการสนับสนุนภารกิจ ป้องกัน ควบคุม ฟื้นฟู พื้นป่าและสำหรับการขนย้ายหรือแปรรูปไม้ ตลอดจนการขอรับมอบไม้ของกลางที่ได้จากการกระทำความผิดที่คดีถึงที่สุดและได้ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว มาใช้ประโยชน์ในการฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขัง

อีกทั้ง การจัดโครงการร่วมมือร่วมใจขจัดไฟป่า โดยการลดเชื้อเพลิงทำแนวกันไฟในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งขณะนี้เกิดสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันอย่างต่อเนื่อง และร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกป่าในพื้นที่ที่กรมราชทัณฑ์รับผิดชอบ รวมถึงการรับรอง การทำงานด้านการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ การสร้างงานสร้างอาชีพ การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการทำงานตามข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ต่อไป

พันตำรวจเอก ณรัชต์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมราชทัณฑ์และกรมป่าไม้ ได้เล็งเห็นความสำคัญร่วมกัน เพื่อพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรไม้และเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้ผู้ต้องขัง เมื่อพ้นโทษออกไปจะได้มีความรู้ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างแท้จริง

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน