ข่าว

ศาล ปค.สูงสุด ยกคำขอ สมาคม รพ.เอกชน เบรคประกาศคุมราคายา-บริการ

สมาคม-รพ.เอกชน 41 แห่งพลาดยกแรก ศาลชี้ คำขอไม่เข้าองค์ประกอบ กก.กลางมีอำนาจออกโดยชอบ ส่วนขั้นตอนแค่รวบรวมข้อมูลราคาสินค้า-บริการ ยังไม่ได้ลงรายละเอียดมาตรการ

วันที่ (13 มิ.ย.62)  ที่ศาลปกครอง ถ.แจ้งวัฒนะ ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งให้ยกคำขอทุเลาการบังคับ ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2562 ในคดีหมายเลขดำที่ ฟร.9/2562 ที่ “สมาคมโรงพยาบาลเอกชน” และโรงพยาบาลเอกชนรวม 42 ราย ยื่นฟ้อง “คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ” กับพวกรวม 4 คน เป็นผู้ถูกฟ้อง โดยผู้ฟ้องระบุว่า ผู้ฟ้องเป็นสมาคมและโรงพยาบาลเอกชน ซึ่ง “คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ” ผู้ถูกฟ้องที่ 1 ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2562 เรื่องการกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ 22 ม.ค.62 มีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค.62 เป็นต้นไป ถึงวันที่ 21 ม.ค.63 หรือจนกว่าจะมีการออกประกาศฉบับใหม่

โดยประกาศดังกล่าว มีการกำหนดให้สินค้าตามประกาศเป็นสินค้าควบคุม และกำหนดให้บริการตามประกาศเป็นบริการควบคุม รวมทั้งได้ประกาศกำหนดให้ยารักษาโรคและเวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรคเป็นสินค้าควบคุม และประกาศกำหนดให้บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรคเป็นบริการควบคุม โดยเห็นว่าเป็นสินค้าและบริการที่มีความจำเป็นต่อการครองชีพของประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภค โดยผู้ฟ้องเห็นว่าเป็นการออกกฎที่ขัดต่อกฎหมายและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการดังกล่าว เฉพาะข้อ 3 (13) ยารักษาโรค (14) เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค และ (50) บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค ซึ่งผู้ฟ้อง ยังมีคำขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาด้วยขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศดังกล่าว

“ศาลปกครองสูงสุด” วินิจฉัยในส่วนคำขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาแล้ว เห็นว่า คำขอของผู้ฟ้องทั้ง 42 ราย เป็นคำขอทุเลาการบังคับตามกฎที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งศาลจะมีคำสั่งกำหนดมาตรการทุเลาการบังคับได้ เมื่อมีองค์ประกอบครบ 3 ประการ ประการที่ 1 กฎหรือคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประการที่ 2 การให้กฎหรือคำสั่งทางปกครองดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไป ในระหว่างการพิจารณาคดีจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องจนยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง ประการที่ 3 การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองในระหว่างการพิจารณาคดีไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐ หรือแก่บริการสาธารณะ

ซึ่งเหตุคดีนี้ เกิดจากมีข้อร้องเรียนในเรื่องราคายาและบริการทางการแพทย์มีราคาสูงเกินสมควร “คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ” ผู้ถูกฟ้องที่ 1 เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องที่ 1 มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการค้าภายในประเทศจึงกำหนดแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหา หรือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้บริโภคเพื่อแก้ปัญหาราคายาและค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนดังกล่าวให้เกิดความเป็นธรรมทุกฝ่าย และได้ออกประกาศดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ “คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ” ผู้ถูกฟ้องที่ 1 ตามมาตรา 9 ,24 พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ดังนั้นในชั้นนี้ “ศาลปกครองสูงสุด” จึงเห็นว่า “คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ” ผู้ถูกฟ้องที่ 1 ได้ออกประกาศที่มีฐานะเป็นกฎไป โดยชอบด้วยอำนาจหน้าที่ และเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่อาจถือได้ว่ากฎดังกล่าวน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย

อีกทั้ง เห็นว่า พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 หมวด 3 การกำหนดราคาสินค้าและบริการมีขั้นตอน ตามมาตรา 24 ที่กำหนดให้ “คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ” มีอำนาจประกาศกำหนดให้สินค้าหรือบริการใดเป็นสินค้าหรือบริการควบคุมได้ และเมื่อประกาศแล้ว “คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ” ยังคงมีหน้าที่ตามมาตรา 25 ในการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจำหน่ายสินค้า หลักเกณฑ์ มาตรการอื่นๆ เกี่ยวกับการกำหนดราคาสินค้าและบริการ ซึ่งขณะที่ผู้ฟ้องทั้ง 42 ราย ฟ้องคดีนี้อยู่ในขั้นตอนรวบรวมข้อมูลราคาสินค้าและบริการ “คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ” ผู้ถูกฟ้องที่ 1 ยังไม่ได้กำหนดมาตรการในรายละเอียดเรื่องราคาสินค้าหรือบริการดังกล่าวแต่อย่างใด จึงยังไม่มีมาตรการใดๆ มาบังคับกับผู้ฟ้องทั้ง 42 รายให้ต้องปฏิบัติในการเรียกเก็บค่ายาและค่ารักษาพยาบาลจากผู้รับการรักษาพยาบาลในอัตราใด ดังนั้นจึงไม่อาจถือได้ว่าหากให้กฎพิพาทใช้บังคับต่อไปในระหว่างการพิจารณาคดีจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องทั้ง 42 ราย จนยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง กรณีคำขอทุเลาการบังคับตามกฎนี้ จึงเป็นคำขอที่ไม่ครบหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่ศาลจะมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามกฎพิพาท ตามคำขอของผู้ฟ้องได้

“ศาลปกครองสูงสุด” จึงมีคำสั่งยกคำขอทุเลาการบังคับตามกฎของผู้ฟ้องทั้ง 42 รายดังกล่าว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส่วนที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ยกคำขอนั้นเป็นกรณีการขอทุเลาการบังคับตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ แต่สำหรับเนื้อหาพิพาทในคดี ปกครองสูงสุดก็จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาและมีคำพิพากษาต่อไป