Breaking ข่าว

พาณิชย์ ดันร้านอาหาร4.0+อบรมผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งพัฒนาผู้ประกอบการร้านอาหาร รองรับการแข่งขันในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่เป็นการตลาดแบบเน้นผู้บริโภค ซึ่งนิยมความรวดเร็ว สะดวกสบาย มีเวลาจำกัด

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดอบรมหลักสูตรร้านอาหาร 4.0 ดึงกลุ่มนักธุรกิจสตาร์ทอัพช่วยให้ความรู้และประสบการณ์กับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร ทั้งระบบขายของหน้าร้าน ระบบจองคิวอาหาร และบริการระบบเชื่อมความสัมพันธ์ของลูกค้า ระบบบริหารจัดการร้านอาหาร ระบบบริหารรับคำสั่งและจัดส่งอาหาร แหล่งรวมวัตถุดิบของสด ระบบจองโต๊ะร้านอาหาร และระบบบัญชีออนไลน์ เพื่อสร้างความรู้และเทคนิคการบริหารจัดการร้านอาหารสมัยใหม่รองรับการแข่งขันในยุคไทยแลนด์ 4.0

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ธุรกิจร้านอาหารมีการแข่งขัน ที่สูงขึ้น โดยมีผู้ประกอบการหน้าใหม่ทั้งรายเล็ก และรายใหญ่ เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ผู้บริโภคที่มีทางเลือกมากขึ้น ภาพรวมเศรษฐกิจมีความคึกคัก แต่ผู้ประกอบการจะต้องพร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับการแข่งขัน และพฤติกรรมผู้บริโภค จากยุค 1.0 ที่เป็นการตลาดแบบเน้นตัวผลิตภัณฑ์ มาเป็นการตลาดแบบเน้นไปที่ลูกค้าในยุค 2.0 จากนั้นขยับไปสู่ยุค 3.0 ที่เน้นไปที่กระแสสังคม และเข้าสู่ยุค 4.0 ซึ่งเป็นการตลาดที่เน้นไปที่พฤติกรรมของบุคคล

ปัจจุบัน ธุรกิจร้านอาหารในประเทศมีมูลค่าตลาดรวม 3 แสน 85,000 ล้านบาท แบ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายร้านอาหารที่มีลักษณะ และรูปแบบเหมือนหรือคล้ายกัน เช่น ธุรกิจแฟรนไชส์ 1 แสน 1 หมื่นล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.9-5.9 กลุ่มธุรกิจร้านอาหารทั่วไปที่รูปแบบไม่เหมือนใคร มูลค่าตลาด 2 แสน 75,000 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 6.9-8.9 ซึ่งคาดว่า จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารที่มีแนวคิดในการตอบสนองวิถีคนเมือง ที่นิยมความรวดเร็ว สะดวกสบาย มีเวลาจำกัด แต่ยังต้องการสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพเพื่อการบริโภค