เศรษฐกิจ

มติ คกก.วัตถุอันตราย ไม่เลิกใช้สาร “พาราควอต”

ผลการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย มีมติไม่ยกเลิกการใช้สารพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ตามความเห็นของกระทรวงสาธาณสุข แต่ให้จำกัดการใช้สารเหล่านี้แทน

ไม่ยกเลิกการใช้สารพาราควอต

นายสมบูรณ์ ยินดียั่งยืน รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีวาระการพิจารณายกเลิกการใช้วัตถุอันตราย 3 รายการ คือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอสและไกลโฟเซต สารเคมีทางการเกษตรกำจัดศัตรูพืชที่มีอันตราย ตามความเห็นของกระทรวงสาธาณสุขก่อนหน้านี้ ที่ประชุมได้นำข้อมูลของทุกฝ่าย ทั้งนักวิชาการ แพทย์ รวมทั้งงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาพิจารณารอบด้าน มีมติ ไม่ยกเลิกการใช้สารเคมีทั้ง 3 รายการดังกล่าว แต่ให้จำกัดการใช้อย่างเข้มงวดกว่าเดิม โดยจะให้กรมวิชาการเกษตรเสนอมาตรการควบคุม กำกับสารเคมี อาทิ กำหนดให้จำหน่ายในสถานที่กำหนด กำหนดคุณสมบัติของผู้ใช้ และผู้รับจ้างพ่นสารเคมี ต้องเป็นผู้การฝึกอบรมเท่านั้น

 แม้จะมีการเสนอใช้สารเคมีชนิดอื่นทดแทน แต่ไม่สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด มีประสิทธิภาพไม่ครอบคลุม อีกทั้งมีราคาที่สูงกว่า ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้กรมวิชาการเกษตรต้องเสนอมาตรการจำกัดการใช้ให้กับคณะกรรมการพิจารณา ภายในระยะเวลา 2 เดือน หลังจากนี้ ก็จะมีการประกาศใช้มาตรการดังกล่าว ช่วงก่อนประชุมมีเกษตรกรเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดราชบุรีที่ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกสารทั้ง 3 ชนิดมายื่นหนังสือกับกรรมกา รระบุว่าเกษตรกรยังมีความจำเป็นต้องใช้สารเคมีดังกล่าวในการทำการเกษตร โดยก่อนหน้านี้ ได้มีภาคประชาสังคม นักวิชาการ แสดงความคิดเห็นโดยอ้างหลักฐานทางวิชาการว่า ต้องยกเลิกการใช้สารพาราควอต สารคลอร์ไพริฟอสและจำกัดการใช้สารไกลโฟเซต ในการทำการเกษตร เพราะเป็นสารพิษที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบด้านสุขภาพต่อผู้บริโภคที่ได้รับสาร ซึ่งได้มีการยกเลิกการใช้สารเคมีอันตรายในหลายประเทศแล้ว

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน