BTS พร้อมเยียวยาผู้โดยสารคืนเงิน – นั่งฟรี หลังเกิดเหตุล่าช้าปลายเดือนที่แล้ว

รถไฟฟ้า BTS ออกมาตรการเยียวยากรณีรถไฟฟ้าขัดข้อง พร้อมคืนเงินค่าโดยสารหรือเพิ่มจำนวนเที่ยวสูงสุดถึง 6 เที่ยว หลังเกิดเหตุล่าช้าเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา

นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ บีทีเอส เปิดเผยมาตรการดูแลผู้โดยสารกรณีรถไฟฟ้าขัดข้อง โดยเพิ่มมาตรการในกรณีมีการประกาศเหตุรถไฟฟ้าขัดข้องทำให้เกิดความล่าช้าเกิน 30 นาที ซึ่งไม่ได้เกิดจากเหตุสุดวิสัย ผู้ใช้บัตรโดยสารประเภท ตั๋วเที่ยวเดียว สามารถนำบัตรโดยสาร มาขอคืนเงินค่าโดยสารได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วภายในวันเดียวกัน หรือ ขอรับบัตรโดยสารกลับไป โดยสามารถนำมาใช้เดินทางได้ภายใน 14 วันนับจากวันที่ออกบัตร

ส่วนกรณีที่เป็นบัตรโดยสารประเภท แบบเติมเงิน สำหรับบุคคลทั่วไป หรือนักเรียน นักศึกษา หรือผู้สูงอายุ บัตรโดยสารจะไม่ถูกตัดเงินค่าโดยสาร ในกรณีที่เกิดความล่าช้าผู้โดยสารจะต้องออกประตูที่เจ้าหน้าที่สถานีกำหนด สำหรับผู้ถือบัตรโดยสารบีทีเอส ประเภทเที่ยวเดินทาง 30 วัน สำหรับบุคคลทั่วไป หรือนักเรียน นักศึกษา จะไม่ถูกตัดเที่ยวเดินทาง โดยผู้โดยสารจะต้องออกประตูที่เจ้าหน้าที่สถานีกำหนด และจะเพิ่มเที่ยวเดินทางพิเศษให้จำนวน 2 เที่ยวต่อวันที่เกิดความล่าช้า

สำหรับมาตรการคืนค่าโดยสารให้กับผู้ใช้บริการกรณีเกิดความล่าช้าเมื่อวันที่ 25 – 27 มิถุนายนที่ผ่านมา ผู้ใช้บัตรโดยสารประเภทตั๋วเที่ยวเดียว สามารถนำกลับมาใช้ได้ภายใน 14 วัน หากกรณีไม่ต้องการเดินทางสามารถขอคืนเงินได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ สำหรับบัตรโดยสารประเภทแบบเติมเงิน สำหรับบุคคลทั่วไป หรือนักเรียน นักศึกษา หรือผู้สูงอายุ ผู้ใช้บัตรในช่วงที่มีความล่าช้า สามารถมาขอรับเที่ยวเดินทางพิเศษ จำนวน 3 เที่ยว

ด้านผู้ถือบัตรโดยสารประเภทเที่ยวเดินทาง 30 วัน สำหรับบุคคลทั่วไป หรือนักเรียน นักศึกษา ที่มีเที่ยวเดินทางคงเหลือในช่วงที่เกิดความล่าช้า สามารถมาขอรับเที่ยวเดินทางพิเศษ จำนวน 6 เที่ยว โดยผู้โดยสารสามารถนำบัตรโดยสารมาติดต่อขอรับการเติมเที่ยวเดินทางพิเศษได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารสถานีบีทีเอสทุกสถานี ตั้งแต่วันที่ 7 – 31 กรกฎาคม และสามารถใช้เดินทางได้ภายใน 45 วันนับจากวันที่มาเติมเที่ยวพิเศษ และจะมีอายุการใช้งานอีก 30 วันนับจากการใช้เที่ยวพิเศษเดินทางครั้งแรก