เศรษฐกิจ

“มาม่า” ทุ่มทุน 9 พันล้าน ถือหุ้นใหญ่ “ฟาร์มเฮ้าส์”

วานนี้ ( 15 ส.ค.) บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TFMAMA ผู้ผลิตและจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “มาม่า” ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ PB ผู้ผลิตและจำหน่ายขนมปัง “ฟาร์มเฮ้าส์” ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 61.16 บาท

ปัจจุบัน TFMAMA ถือหุ้นใน PB อยู่แล้วจำนวน 211,062,800 หุ้น หรือ 46.90% ดังนั้น จำนวนหุ้นสูงสุดที่บริษัทจะซื้อในครั้งนี้จะมีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 238,937,200 หุ้น หรือ 53.10%

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับหนังสือแสดงเจตนายืนยัน จากบริษัทัสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“SPI”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PB ว่า SPI ไม่ประสงค์ที่ จะขายและตกลงที่จะไม่ขายหุ้นที่ตนถืออยู่ใน PB จำนวน 90,450,000 หุ้นในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้ดำเนินการมิให้มีการซื้อขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นดังกล่าวตลอดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ โดย SPI ได้ตกลงนำใบหุ้นสำหรับหุ้นดังกล่าวไปฝากเป็นการชั่วคราวกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขว่า SPI จะไม่สามารถนำใบหุ้นดังกล่าวออกมาดำเนินการใด ๆ ในระหว่างระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ได้โดยปราศจากการยินยอมของบริษัทฯ ด้วยเหตุนี้ จำนวนหุ้น PB ที่บริษัทฯ จะต้องรับซื้อจากผู้ถือหุ้นรายอื่นของ PB (โดยไม่นับหุ้น PB ที่ SPI ตกลงที่จะไม่เสนอขายตามจำนวนที่ระบุข้างต้น) จะมีจำนวนไม่เกิน 148,487,200 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 33.00 ของจำนวนหุ้น PB ทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายแล้ว คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,082 ล้านบาท

ดังนั้น จำนวนหุ้นทั้งหมดที่ TFMAMA จะต้องรับซื้อจากผู้ถือหุ้นรายอื่นจะมีจำนวนไม่เกิน 148,487,200 หุ้นหรือคิดเป็น 33% ซึ่งมีมูลค่ารวมไม่เกิน 9,082 ล้านบาท โดยบริษัทคาดว่าการยื่นแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 และคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2561

ขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัท TFMAMA ยังได้อนุมัติการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนระยะสั้น ภายในวงเงินกู้ยืมไม่เกิน 4,500 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ด้วย

อ่านรายละเอียดฉบับเต็ม >> ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอบคุณภาพจาก farmhouse , ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์