ดัชนีเชื่อมั่น Startup ดีต่อเนื่อง

ความชัดเจนเรื่องการเลือกตั้งในเดือนมีนาคม เป็นปัจจัยสนับสนุนความเชื่อมั่นในอนาคตของผู้ประกอบการ Startup เช่นเดียวกับดัชนีช่วงปลายปีที่แล้ว ที่ได้รับแรงสนับสนุนจากการท่องเที่ยว

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Startup ไตรมาส 4 ปีที่แล้ว ที่จัดทำโดยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน อยู่ที่ระดับ 61.75 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน และยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่ากลาง ที่ระดับ 50

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ระบุว่า ดัชนีแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการ Startup มีความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ทางธุรกิจโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะปัจจัยด้านการลงทุน คำสั่งซื้อ ผลประกอบการ ปริมาณการผลิตและการจ้างงาน ที่ยังอยู่ในระดับดี เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว

มีเทศกาลเฉลิมฉลอง มีวันหยุดต่อเนื่อง และยังเป็นช่วงอากาศหนาวเย็น ทำให้ตลาดมีความต้องการสินค้าและบริการเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นของฝากและของขวัญเทศกาลปีใหม่ ส่งผลให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง แต่สภาพเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่คึกคักเท่าที่ควร จากปัจจัยภายนอกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน

ขณะที่ดัชนี SSI คาดการณ์ล่วงหน้า 3 เดือน อยู่ที่ระดับ 67.52 ผู้ประกอบการ Startup ส่วนใหญ่ประเมินว่า ภาวะธุรกิจในภาพรวมมีโอกาสดีขึ้น โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญจากความชัดเจนเรื่องการเลือกตั้ง ส่งผลให้บรรยากาศทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นทั้งการลงทุน และการใช้จ่ายของภาคเอกชนเพิ่มขึ้น

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ส่วนประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังติดตาม คือ ปัจจัยด้านต้นทุนของผู้ประกอบการที่ยังอยู่ในระดับสูง ทั้งค่าจ้างผู้มีทักษะเฉพาะ และค่าวัตถุดิบ ซึ่งผู้ประกอบการ Startup ยังคงต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนในด้านเงินทุนที่มีเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน รวมถึงวงเงินร่วมลงทุน เพื่อขยายธุรกิจและลงทุนเพิ่มเติมในด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ ตลอดจนเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น