ข่าว เศรษฐกิจ

ที่ประชุมบอร์ด ทรู คอร์ปอเรชั่นฯ ตั้ง ศุภชัย เจียรวนนท์ นั่งประธานกรรมการ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ต่อตลาดหลักทรัพย์ ตั้ง ศุภชัย เจียรวนนท์ นั่งตำแหน่งประธานกรรมการ มีผลตั้งแต่วันนี้

วันนี้ (14 มิ.ย.2562) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ทำหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ต่อกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยระบุว่า บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ดังต่อไปนี้

1. รับทราบการลาออกของกรรมการ 2 ท่าน คือ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ และ นายสุภกิต เจียรวนนท์ กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562

2. อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลาออกของนายสุภกิต เจียรวนนท์ ดังนี้
“นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และ ประทับตราสาคัญ ของบริษัท
ในกรณีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงิน หนังสือรับรองงบการเงินและเอกสารประกอบงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ เอกสารใดๆ เพื่อการนำส่งต่อหน่วยงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งในสี่คนดังกล่าวข้างต้น ลงลายมือชื่อและ ประทับตราสาคัญของบริษัท”

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

3. แต่งตั้ง นายศุภชัย เจียรวนนท์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2562