เปิดราคาหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ หุ้น SCB ผู้ถือหุ้นใหญ่ ราคาซื้อขาย

25 พ.ย. 2563 เวลา 8:11 น.

เปิดราคาหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ หุ้น SCB ผู้ถือหุ้นใหญ่ ราคาซื้อขาย รายชื่อ 10 อันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เปิดราคาหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ หุ้น SCB ผู้ถือหุ้นใหญ่ ราคาซื้อขาย รายชื่อ 10 อันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เปิดโครงสร้าง การดำเนินงาน SCB ราคาหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ ราคาซื้อขายปัจจุบัน จากการตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ล่าสุด ณ วันที่ 22 พ.ค. 2563 พบว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวนหุ้น 793,832,359 คิดเป็น 23.38%    

เปิดราคาหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ หุ้น SCB ผู้ถือหุ้นใหญ่ ราคาซื้อขาย รายชื่อ 10 อันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2536 โครงสร้างผู้ถือหุ้น ตามที่ธนาคารได้เพิ่มทุนครั้งใหญ่ในปี 2542 โดยเข้าร่วมโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน ชั้นที่ 1 ของกระทรวงการคลัง (มาตรการ 14 สิงหาคม 2541) เป็นผลให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคาร นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2542 ต่อมาในปี 2546 กระทรวงการคลังได้จัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง มูลค่า 100,000 ล้านบาท และได้โอนหุ้นบางส่วนไปยังกองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง

เปิดราคาหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ หุ้น SCB ผู้ถือหุ้นใหญ่ ราคาซื้อขาย รายชื่อ 10 อันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2546 ซึ่งภายหลังการโอนหุ้น ดังกล่าวทำให้กองทุนฯ เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคาร และเมื่อเดือนมกราคม 2548 กระทรวงการคลังได้ขายหุ้น บุริมสิทธิจำนวน 410.8 ล้านหุ้นให้แก่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ทำให้ขณะนี้กลุ่มสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของธนาคาร โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 กลุ่มสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีสัดส่วนการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 23.69 กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 23.12 และ กระทรวงการคลังมีสัดส่วนร้อยละ 0.09 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นที่กล่าวมาไม่มีผลกระทบต่อแนวนโยบาย การดำเนินงานของธนาคาร และด้วยเงินทุนที่แข็งแกร่งส่งให้ธนาคารมีศักยภาพในการดำเนินงานและขยายธุรกิจได้ อย่างเต็มที่และมั่นคงต่อไปในอนาคต

เปิดราคาหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ หุ้น SCB ผู้ถือหุ้นใหญ่ ราคาซื้อขาย รายชื่อ 10 อันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ราคาหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ ข้อมูลจาก set.or.th ระบุ ราคาหุ้น scb เสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)88.25  /  85,700 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)88.50  /  106,400 ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 25 พ.ย. 2563

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด