Breaking ข่าว

แถลงข่าวโครงการชมรมทัศนศิลป์ ปี 2560-2561

บันเทิงสปริงนิวส์ — จัดแถลงข่าวเปิดโครงการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการเปิดชมรมทัศนศิลป์ "ประสานมิตร” ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งในครั้งนี้ ชมรมทัศนศิลป์ ประสานมิตร ยังร่วมมูลนิธิอารี สุทธิพันธ์ จัดกิจกรรม Experimental Workshop ArtTech ศิลปะ 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาองค์ความรู้ทางทัศนศิลป์ตามแนวทางของศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ปี 2555  เนื่องในโอกาสที่ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธ์ จะมีอายุครบ 88 ปี ในปี 2560 ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างสูงต่อวงการศิลปะและการศึกษาศิลปะสมัยใหม่และยังเป็นผู้บุกเบิกก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเรียนการสอนศิลปะในวงกว้าง 

 

 

อ.อารี หรือ ครูอารี เคยกล่าวไว้ว่า "ผม คือ ครูศิลปะ ไม่ใช่ศิลปิน ผลงานที่ทำเพื่อค้นคว้าทดลองไปใช้ในการเรียนการสอน" และ "ผลงานของผม คือ ลูกศิษย์ ไม่ใช่ภาพเขียน" เมื่อมารวบรวมผลงาน (ลูกศิษย์) ของครูอารีแล้ว จึงพบว่า ลูกศิษย์ครูอารีออกไปสร้างผลงาน สร้างความเปลี่ยนแปลง จนโด่งดัง ได้รับรางวัลและการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับโลกมากมายถึง 4 วงการ คือ วงการศึกษา วงการศิลปะ วงการออกแบบ วงการครีเอทีฟและโฆษณา และยังแตกหน่อไปถึงเรื่องการศึกษานวัตกรรม ซึ่งยังคงส่งพลังอย่างต่อเนื่องถึงทุกวันนี้ นับเป็นคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ที่ท่านได้ช่วยสร้างและพัฒนาบุคคลากร (Human Capital) ให้กับประเทศชาติได้อย่างสำเร็จดียิ่ง 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน