ร่วมงานกับสปริงนิวส์ : ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งที่เปิดรับ : เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส  ด่วนมาก

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1.ดูแลจัดทำบัญชีและงบการเงินของบริษัท

2.ประสานงานกับผู้ตรวจบัญชี

3.สามารถปิดงบ วางแผน และแก้ป้ญหาได้

คุณสมบัติ :

1. เพศ ชาย / หญิง  อายุ 30 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป

3. ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป

4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และ สามารถทำงานเป็นทีมได้

วิธีการรับสมัครงาน ส่งประวัติมาได้ที่ : recruitment@springnews.co.th

ข้อมูลติดต่อ : คุณวินัย และคุณฐิติพร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร. 02-620-6758

——————————————————————–

ตำแหน่งที่เปิดรับ : ผู้ช่วยบรรณาธิการ / บรรณาธิการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ : บริหารงานข่าว และบริหารทีมงาน ทั้งข่าวโทรทัศน์ และ SOCIAL MEDIA

คุณสมบัติ :

1. เพศ ชาย/หญิง  อายุ 25 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป

3. ประสบการณ์การทำงาน 9 ปีขึ้นไป ด้านโทรทัศน์ (ฝ่ายข่าว)

4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และ สามารถทำงานเป็นทีมได้

5. มีความขยัน อดทน มีความกระตืนรือร้น และทำงานภายใต้แรงกัดกัดได้ดี

วิธีการรับสมัครงาน ส่งประวัติมาได้ที่ : recruitment@springnews.co.th

ข้อมูลติดต่อ : คุณวินัย และคุณฐิติพร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร. 02-620-6758

———————————————————————-

ตำแหน่งที่เปิดรับ : ผู้สื่อข่าว 

หน้าที่ความรับผิดชอบ :  รายงานข่าวได้ , เขียนข่าวได้ ทั้งข่าวโทรทัศน์ และ SOCIAL MEDIA

คุณสมบัติ :

1. เพศ ชาย / หญิง  อายุ 25 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี ขึ้นไป

3. ประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป ด้านโทรทัศน์

5. ตัดต่อได้ ทักษะภาษาไทยดี ถ้ามีทักษะภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำงานเป็นทีมได้

วิธีการรับสมัครงาน ส่งประวัติมาได้ที่ : recruitment@springnews.co.th

ข้อมูลติดต่อ : คุณวินัย และคุณฐิติพร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร. 02-620-6758

——————————————————————–

ตำแหน่งที่เปิดรับ : Producer ข่าวและรายการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. ดูแลควบคุมการผลิตรายการ

2. สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อและ โปรแกรมกราฟิกได้

คุณสมบัติ :

1. เพศ ชาย / หญิง  อายุ ไม่เกิน 45 ปี

2. ปริญญาตรี-โท สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านผลิตรายการข่าวและโทรทัศน์

4. ผลิตรายการทาง Onlineได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และ สามารถทำงานเป็นทีมได้

6. มีความขยัน อดทน มีความกระตืนรือร้น และทำงานภายใต้แรงกัดกัดได้ดี

วิธีการรับสมัครงาน ส่งประวัติมาได้ที่ : recruitment@springnews.co.th

ข้อมูลติดต่อ : คุณวินัย และคุณฐิติพร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร. 02-620-6758

——————————————————————–

ตำแหน่งที่เปิดรับ : รีไรเตอร์ Re-Writer

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. เรียบเรียงเนื้อหาข่าวตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อออกอากาศ

2. สามารถเขียนข่าวได้

3. สามารถรีไรท์ข่าวได้

4. สามารถเขียนบทความได้

คุณสมบัติ :

1. เพศ ชาย/หญิง  อายุ 30 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป

3. ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป

4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำงานเป็นทีมได้

5. เป็นผู้สนใจติดต่อตามข่าวสารอยู่เสมอ

วิธีการรับสมัครงาน ส่งประวัติมาได้ที่ : recruitment@springnews.co.th

ข้อมูลติดต่อ : คุณวินัย และคุณฐิติพร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร. 02-620-6758

——————————————————————–

ตำแหน่งที่เปิดรับ : เจ้าหน้าที่ตัดต่อ

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ตัดต่อข่าว และรายการ

คุณสมบัติ :

1. เพศ ชาย/หญิง  อายุ 25 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี  ขึ้นไป

3. ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป ตัดต่อรายการโทรทัศน์และงานข่าว

4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำงานเป็นทีมได้

5. มีความขยัน อดทน มีความกระตืนรือร้น และทำงานภายใต้แรงกัดกัดได้ดี

วิธีการรับสมัครงาน ส่งประวัติมาได้ที่ : recruitment@springnews.co.th

ข้อมูลติดต่อ : คุณวินัย และคุณฐิติพร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร. 02-620-6758

——————————————————————–

ตำแหน่งที่เปิดรับ : ช่างภาพ VDO

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ถ่ายภาพ  VDO , ภาพนิ่ง

คุณสมบัติ :

1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป

3. ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป

4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำงานเป็นทีมได้

5. มีความขยัน อดทน มีความกระตืนรือร้น และทำงานภายใต้แรงกัดกัดได้ดี

วิธีการรับสมัครงาน ส่งประวัติมาได้ที่ : recruitment@springnews.co.th

ข้อมูลติดต่อ : คุณวินัย และคุณฐิติพร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร. 02-620-6758

———————————————————————–