ปลูกฝังการจัดการขยะกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โรงเรียนแบบอยู่ประจำ ที่จัดการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กผู้ด้อยโอกาส 10 ประเภท นักเรียนต้องใช้ชีวิตอยู่ภายในโรงเรียนตลอด 24 ชั่วโมง ปริมาณขยะจึงปัญหาที่พบมากที่สุดภายในโรงเรียน

ปัญหาขยะล้นโรงเรียน…

นายทวีศักดิ์ ตั้งอารีอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 เผยว่าปี 2547 ประสบกับปัญหาขยะเริ่มล้นโรงเรียน การกำจัดขยะด้วยวิธีทิ้งกลบ โดยทางเทศบาลได้เข้ามาดำเนินการจัดเก็บ รวมถึงตั้งโครงการธนาคารขยะ แต่ก็ยังไม่สามารถจัดการหรือลดปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อพบว่าต้นทางหลักของปัญหา คือโรงอาหาร เพราะเป็นโรงเรียนประจำที่ต้องประกอบอาหารให้เด็กทาน 3 มื้อ การประชุมหาทางกำจัดขยะอย่างเป็นระบบและถูกวิธีจึงเกิดขึ้นและดำเนินการอย่างจริงจัง คณะครูได้ศึกษาพบว่าการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางภายใต้หลัก 3Rs

 

Reduce, Reuse, Recycle

หลัก 3Rs คือ Reduce Reuse และ Recycle ผ่านฐานการเรียนรู้ อาทิ นำเศษอาหารไปแปรรูปเป็นอาหารเลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ รวมถึงไส้เดือนภายในโรงเรียน เศษกระดาษที่เหลือใช้นำไปทำกระดาษสา ทำดินน้ำมัน แม้กระทั่งเศษไม้ สามารถนำมาประกอบเป็นเฟอร์นิเจอร์ ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในเรื่องของช่างได้ พร้อมสร้างจิตสำนึก ให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญการคัดแยกขยะมากขึ้น

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน


ปัจจุบันสถิติปริมาณขยะในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 ถือว่าประสบผลสำเร็จอย่างมาก ขยะภายในโรงเรียนลดลงต่อเนื่องทุกเดือน นักเรียนให้ความสำคัญการคัดแยกขยะมากขึ้น เพราะนอกจากขยะจะแปรเปลี่ยนเป็นรายได้ให้กับเด็กๆ แล้ว ยังเกิดเป็นความภาคภูมิใจที่จะร่วมมือกันดูแลโรงเรียนที่เป็นเสมือนบ้านหลังที่ 2 ให้น่าอยู่อีกด้วย