ทส.จัดค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม 24-30 เม.ย.

ตลอดระยะเวลา 7 วันที่ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อมชึ้นที่จังหวัดชลบุรี และระยอง โดยจัดกิจกรรมเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อม แบ่งฐานการเรียนรู้เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ

ตลอดระยะเวลา 7 วันที่ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อมชึ้นที่จังหวัดชลบุรี และระยอง โดยจัดกิจกรรมเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อม แบ่งฐานการเรียนรู้เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ประเทศไทยได้รับหน้าที่ให้เป็นเจ้าภาพจัดค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีเยาวชนจากทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน และเรียนรู้การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม หลากหลายกิจกรรมที่กลุ่มเยาวชนได้มีส่วนร่วมเรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมมหัศจรรย์ป่าชายเลน ทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส, ศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรม ณ โรงงาน Covestro เพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิตโพลี่คาร์บอเนต, การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน เมืองยั่งยืนเทศบาลพนัสนิคม จ.ชลบุรี รวมถึงเรียนรู้เรื่องการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เกาะมันใน จ.ระยอง ซึ่งเยาวชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

นอกจากนี้เยาวชนจากทั้ง 10 ประเทศได้ร่วมแต่งกายชุดประจำชาติอย่างพร้อมเพรียงในพิธีปิดค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีการมอบใบประกาศให้กับเยาวชน รวมทั้งมีการนำเสนอ Project Proposal การจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกัน ซึ่งการจัดค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้วนี้ถือเป็นโอกาสและประสบการณ์ที่ดีของเยาวชนไทยในการที่จะสร้างเครือข่ายให้เกิดเป็นเครือข่าย ASEAN Green Higher Education Network ต่อไป