การตลาด

รมว.พม. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน จ.นครราชสีมา

รมว.พม. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมะเกลือเก่า จ.นครราชสีมา ชุมชนต้นแบบแห่งการจัดสวัสดิการสังคม และหน่วยงาน One Home ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

รมว.พม. ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 7 พ.ค. 61 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา และรับฟังรายงานการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า (ชุมชนต้นแบบสวัสดิการสังคม) พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานในพื้นที่และสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม.

โดยมี นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ รวมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

รัฐบาล ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะเป็นองค์กรหลักในการดำเนินภารกิจด้านสังคมตามนโยบายรัฐบาล “ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ”มีภารกิจที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงชีวิต อาทิ เด็กและเยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่งและขอทาน รวมทั้งผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม ขับเคลื่อนงานด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ ซึ่งในวันนี้ได้ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และเป็นพื้นที่ที่สำคัญทางเศรษฐกิจ มีจำนวนประชากร 2,631,435 คน และมีสัดส่วนของผู้สูงอายุ มากถึงร้อยละ 16 ของจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านผู้สูงอายุรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ชุมชนต้นแบบสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า ประกอบด้วย 20 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 103,004 ไร่ จำนวนประชากร 12,931 คน (ชาย 6,419 คน หญิง 6,421 คน) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมและการรับจ้าง ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ตำบลต้นแบบด้านการจัดสวัสดิการสังคม” ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในปี พ.ศ. 2555 โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง มีการดำเนินการที่เกี่ยวกับสวัสดิการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

อาทิ 1) การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลมะเกลือเก่า (ออมวันละบาท) ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 1,620 คน จำนวนเงินกองทุน 600,156.63 บาท

2) การตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลมะเกลือเก่า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีให้มีความพร้อมในครอบครัวและสังคม ส่งเสริมให้สตรีในตำบลสามารถพัฒนาศักยภาพ เพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ

3) จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุตำบลมะเกลือเก่าขึ้น ตั้งแต่ปี 2549 และสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุมาจนถึงปัจจุบัน และ
4) จัดสรรงบประมาณและเวลาในการเสริมสร้างความพร้อมในการเตรียมต้อนรับสมาชิกใหม่

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ทั้งนี้ อบต.มะเกลือเก่า เป็นหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ตำบลมะเกลือเก่า มีการจัดกิจกรรมให้บริการผู้สูงอายุในมิติต่างๆ อย่างครอบคลุม อีกทั้งยังเป็นศูนย์ประสานงาน ศูนย์ฝึกอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์บริการด้านสุขภาพ โรงเรียนผู้สูงอายุ โดยเน้นวิชาการในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ อาทิ อาหาร สิ่งแวดล้อม สุขภาพจิต ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุ วัฒนธรรม อาเซียนศึกษา ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เป็นต้น >>>พม.จับมือหน่วยงานภาครัฐ จัดกิจกรรม เพื่อดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกวิธี