Breaking การตลาด

ชมรมจิตอาสาซีพี ออลล์ ชวนคนไทย “ลดถุง เพิ่มบุญ” วัดจากแดง


ชมรมจิตอาสาซีพี ออลล์ พนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น และพุทธปัญญาชมรม ซีพี ออลล์ ชวนคนไทยทำดี เนื่องในวิสาขบูชา ร่วมกับวัดจากแดง และอบต.บางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ จัดกิจกรรมรณรงค์ “ลดถุง เพิ่มบุญ” เชิญชวนคนไทยร่วมกันลดการใช้ถุงพลาสติก


สำหรับวัดจากแดงนับเป็นอีกศาสนสถานแห่งหนึ่งที่ให้ความสำคัญอย่างมากกับการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมมาตลอด โดยมีการรณรงค์ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการทำความสะอาดถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว นำกลับมาใช้ใหม่ และที่ไม่สามารถใช้ได้ก็นำไปรีไซเคิลเป็นน้ำมัน โดยร่วมกับชุมชนรอบๆ พื้นที่ เพื่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่ดีขึ้น


พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เล่าถึงการมุ่งพัฒนาวัดกับชุมชนว่า “บุญ” เป็นความรู้สึกที่ก่อให้เกิดความผ่องใสจากข้างใน สามารถสัมผัสได้ด้วยใจตนเอง การคัดแยกขยะ จะทำให้ขัดเกลากิเลสของตนเอง เพราะถ้าหากได้อยู่กับขยะซึ่งเป็นสิ่งที่คนรังเกียจ จะทำให้ไม่เกิดตัวตน  ขยะคือธรรมชาติเป็นสิ่งที่แม้ไม่พูดแต่ก็สอนด้วยธรรมะจริงๆ กลับมาสู่ความเป็นปกติ คือพ้นจากความไม่ดี ไม่เลว ไม่ชั่ว ความปกตินั้นคือธรรมะ  ที่อยากให้เกิดการพัฒนาตน พัฒนาวัดและชุมชนที่อยู่


“ตั้งแต่สมัยเด็กชอบทำความสะอาด และได้ทราบอานิสงส์ของการทำความสะอาด ในพระไตรปิฎกได้บอกเกี่ยวกับเรื่องการทำความสะอาด ถ้าอยู่วัดไม่ทำความสะอาดลานวัด หรือไม่ขัดห้องน้ำ ถือว่าปรับอาบัติทุกกฏ คือปรับขาดจากการเป็นพระ แต่หากได้เก็บกวาดทำความสะอาด จะได้บุญกุศล คือ มีคนรักใคร่ เทวดารักใคร่ ทำให้เกิดปัญญา ข้อนี้ได้เขียนไว้ในพระสูตร” พระมหาประนอม ให้ข้อคิด


เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อาตมาอยากเชิญชวนให้มาร่วมกันทำบุญคัดแยกขยะหรือ ปลูกต้นไม้ เพราะต้นไม้เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินพพาน 
สำคัญยิ่งกว่านั้น ปลูกต้นไม้แล้วได้อะไร? 


ในพระสูตรหนึ่งมีเทวดามาหาพระพุทธองค์ อยากได้ผลบุญทุกวี่ทุกวัน มีบุญอะไรบ้างที่นานๆ ทำที แต่ได้ผลบุญทุกวัน พระพุทธองค์จึงตรัสถึงการทำบุญแต่ได้ผลบุญนั้น คือ  1.ปลูกต้นไม้ 2. สร้างสวนสาธารณะ 3.ขุดสระน้ำเพื่อสาธารณะประโยชน์  4.ทำถนน 5. สร้างศาลาให้คนมาปฏิบัติธรรม การทำบุญ 5 อย่าง ทำครั้งเดียว แต่ได้ผลบุญตลอด


ด้าน นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่า  ซีพี ออลล์ได้ให้ความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสวันสำคัญทางพุทธศาสนา วันวิสาขบูชาจึงได้จัดกิจกรรม “ลดถุง เพิ่มบุญ” ร่วมกับวัดจากแดง และ อบต.บางน้ำผึ้ง โดยจิตอาสาซีพี ออลล์ และ พนักงานเซเว่นฯเชิญชวนพุทธศาสนิกชนคนไทย ร่วมกันลดใช้ถุงพลาสติกเนื่องวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่คนไทยจะมารวมตัวกันเพื่อทำบุญตักบาตร  ที่วัดตามพื้นที่ต่าง ๆ


ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดโครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ร่วมกับวัดต่างๆ หลายแห่ง อาทิ วัดปทุมวนาราม , วัดพระราม 9 , วัดดอกไม้ , วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร โดยมีพนักงานเซเว่นฯ  ชมรมจิตอาสาซีพี ออลล์ และแม่ครัวของวัด ช่วยกันคัดแยกถุงพลาสติก ที่พระสงฆ์รับบิณฑบาตรอาหารจากประชาชนในทุก ๆ วัน  โดยถุงพลาสติกที่ได้สามารถนำกลับไปใช้ซ้ำ หรือนำไปขายได้เงินมาใช้ประโยชน์ในการทำนุบำรุงและปฏิสังขรวัดต่อไป