การเมือง ข่าว

มติครม. สร้างหอพัก  ต้องแยก ชาย-หญิง     

“มติครม.” เข้ม สร้างหอพัก นักเรียนนักศึกษา ต้องแยก ชาย-หญิง ให้ชัดเจน ไม่อยู่ใกล้สถานบริการ-โรงงาน ชี้ตัวอาคารต้องถูกสุขลักษณะ มีระบบสาธารณูปโภคและระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี
 

 20 ธ.ค.59 – พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพัก สถานศึกษา และหอพักเอกชนเพื่อคุ้มครอง สวัสดิภาพเด็กและเยาวชน รวมทั้งนักเรียนนักศึกษา โดยมีสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงคือ ต้องกำหนดให้สถานศึกษาที่ประสงค์จะประกอบกิจการหอพัก สถานศึกษา ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียน พร้อมเอกสารหลักฐาน
  
ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า โดยกำหนดให้ผู้ใดที่จะประกอบกิจการหอพัก ต้องยื่นคำขอต่อนายทะเบียน ณ ท้องที่ ที่หอพักจะตั้งอยู่ และชื่อหอพักต้องเป็นภาษาไทย รวมถึงต้องระบุประเภทห้องพักให้ชัดเจน จำนวนห้องพัก และจำนวนผู้พักที่รับเข้าพักได้ และต้องแยกอาคารหอพักชาย หอพักหญิงเป็นสัดส่วนให้ชัดเจน นอกจากนี้กำหนดให้สถานที่ตั้งของหอพัก ต้องไม่อยู่ใกล้โรงงานและสถานบริการ ขณะที่ตัวอาคารห้องน้ำ ห้องนอน ห้องรับประทานอาหาร รวมถึงห้องต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยียนต้องมีอากาศถ่ายเท ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย มีระบบสาธารณูปโภคและระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี