Breaking การเมือง

84 สนช. เสนอเเก้ไขร่างพรบ.สงฆ์

วันที่ 27 ธ.ค.59–นายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ( วิป สนช. ) แถลงถึงผลการประชุม วิปสนช.ที่มีการพิจารณาขอแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ตามที่คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เป็นผู้เสนอขอแก้ไข กรณีการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช โดยคณะกรรมาธิการการศาสนา ขอแก้ไขเพิ่มเติมมาตราใน 7  โดยให้เหตุผลว่า   หลังจากมีการแก้ไข พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2535 ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในหมู่สงฆ์เกี่ยวกับการเสนอชื่อสมเด็จพระสังฆราช  

คณะกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาและเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลแล้ว เห็นสมควรให้กลับไปใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ปี พ.ศ.2505 แทน เพื่อให้มีความเหมาะสมตามเดิม โดยมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมลงรายชื่อขอแก้ไขจำนวน 84 คน  เพื่อสืบสานตามโบราณราชประเพณีที่ได้มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างช้านาน

สำหรับมาตรา 7 ที่มีการแก้ไขนั้นให้กรรมาธิการขอให้ยกเลิกความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2535 โดยให้ใช้ความดังต่อไปนี้ คือ พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่ง และให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

อย่างไรก็ตามการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ สนช.เข้าชื่อเสนอตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2557 มาตรา 14 ระบุ ว่า สนช.จำนวนมากกว่า 25 คนขึ้นไป สามารถร่วมกันลงชื่อเสนอร่างกฎหมายได้ โดยรัฐบาลจะส่งนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนรัฐบาลมารับร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ในวันที่ 29 ธันวาคมนี้ จากนั้นจะเป็นขั้นตอนของ คณะรัฐมนตรีในการพิจารณา เพื่อแสดงความเห็นต่อพระราชบัญญัติดังกล่าว ส่งมายัง สนช.เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม สนช.ต่อไป