Breaking

“เกษตรฯ” สั่งด่วน จี้ 4 กรมหลักติดตาม-แก้ไข ปัญหาน้ำท่วมใต้อย่างใกล้ชิด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)ได้แจ้งด่วนที่สุดผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ถึงรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดี/เลขาธิการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯทุกท่านและผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯทุกท่าน เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องและสะสมในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัด ส่งผลกระทบให้เกิดสถานการณ์ภัยพิบัติอุทกภัย น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง ทำให้บ้านเรือน สถานที่ราชการ พื้นที่เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง และเกษตรกรได้รับผลกระทบในวงกว้าง ในระหว่างวันที่ 1 – 6 มกราคม 2560 และจะยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่ 8 มกราคม 2560 นั้น

เพื่อให้การบริหารสถานการณ์และบัญชาการสถานการณ์เพื่อเผชิญเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายนายกรัฐมนตรีและรมว.กษ.จึงขอให้ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1. มอบหมายรองปลัด กษ. หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต (รองปลัดฯเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ) ในฐานะ ผอ. ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   และผู้ช่วยปลัด กษ. (นายรัตนะ สวามีชัย) ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 630/2556 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ทำหน้าที่กำกับ ติดตามและประสานงานการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยดังกล่าวของหน่วยงานต่างๆในสังกัด กษ. ในภาพรวม และประสานการดำเนินงานช่วยเหลือเกษตรกรระหว่างกระทรวง พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้ รมว.กษ. และปลัด กษ. ทราบอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะยุติ

2. อธิบดี/เลขาธิการ/ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้องที่ดูแลพื้นที่ภาคใต้ โปรดติดตามสถานการณ์ ตรวจเยี่ยม อำนวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยตามภารกิจหน้าที่และตามความเหมาะสมจนกว่าสถานการณ์จะยุติ

3. การบูรณาการในแต่ละจังหวัด มอบหมายให้ประธานกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) เป็นผู้บูรณาการการทำงานกับทุกหน่วยงานในทุกมิติ

4.อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว์ และอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมติดตามสถานการณ์และประสานงานการแก้ไขปัญหา ประจำศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กษ. ห้อง 137 อาคาร 1 ชั้น 3 สป.กษ. ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น. และให้มอบหมายรองอธิบดี 1 ท่าน รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะยุติ

5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปรายงานความเสียหายและประเมินสถานการณ์ในแต่ละด้านทั้งในส่วนของราชการและผลกระทบต่อเกษตรกร ความช่วยเหลือ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มาที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกวันอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปเป็นทางการและผ่านไลน์ จนกว่าสถานการณ์จะพ้นวิกฤติดังกล่าว

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

6. การปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ขอให้ประสานงานและบูรณาการกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ประสบอุทกภัยทุกครั้ง และให้คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานและทางราชการเป็นสำคัญ