Breaking ข่าว

“ประยุทธ์”ขอยุติปม”กฎหมายคุมสื่อ” แนะให้เทียบเคียงกับต่างประเทศ

วันนี้ (7 ก.พ. 60) – พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการดำเนินการร่างพ.ร.บ.คุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพราะองค์กรสื่อมวลชนเคลื่อนไหวคัดค้าน
ว่า "เรื่องสื่อก็ให้ถกแถลงกันไปเถอะ อย่าไปเอามาเป็นประเด็นข้างนอกเลย เรื่องมาตรการอะไรของพวกเขา
มันออกได้ก็ออก ไม่ได้ค่อยไปว่ากัน แล้วจะไปทำอย่างไรกันต่อไปผมก็ไม่รู้เหมือนกัน เปรียบเทียบดูแล้วกัน
ต่างประเทศเป็นอย่างไร ก็ถือว่าช่วยกัน ผมก็ฟังมาหมด บางเวลาก็หงุดหงิดนิดหน่อย ก็ให้อภัยผมบ้าง"