Breaking การเมือง

ไทยจับมือยูเอ็น คว่ำบาตรเกาหลีเหนือ

วันนี้ (14 ก.พ. 60) – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมครม.วันนี้ มีมติเห็นชอบการดำเนินการตามข้อมติของ
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council: UNSC) ที่ 2321 (ค.ศ.
2016) เกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ และมอบหมายให้
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.)
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
และธนาคารแห่งประเทศไทย
ถือปฏิบัติตามแนวทางจากผลการประชุมส่วนราชการเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2559 และปรับปรุงฐานข้อมูล
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามรายการล่าสุด พร้อมทั้งแจ้งการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ กต.
ทราบ เพื่อประโยชน์ในการรายงานต่อสหประชาชาติ (United Nations: UN) ต่อไป และหากพบข้อขัดข้อง
หรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามข้อมติดังกล่าว ให้แจ้ง กระทรวงการต่างประเทศทราบด้วย

สาระสำคัญของข้อมติที่ 2321 (ค.ศ.2016) กำหนดมาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือเพิ่มเติม ประกอบด้วย
1) มาตรการป้องกันการแพร่ขยายอาวุธ
2) มาตรการด้านการขนส่งสินค้า/การสกัดกั้นสินค้า/การตรวจสอบสินค้า
3) มาตรการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ
4) มาตรการเกี่ยวกับนักการทูตและสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือ
5) มาตรการห้ามเดินทางและอายัดทรัพย์สิน
6) มาตรการด้านการนำเข้าและส่งออกและเพิ่มรายการสินค้าฟุ่มเฟือย
และ 7) มาตรการทางการเงิน การธนาคาร และการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน