ข่าว

ต่ออายุVOA 6ปี เชื่อมไมตรีไทย-อเมริกา

วันนี้ (14 ก.พ. 60) – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ครม.มีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ
(กต.) เสนอ ดังนี้
1. อนุมัติการขยายอายุความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยสถานีวิทยุกระจาย
เสียง 1,000 กิโลวัตต์ ของสถานีวิทยุเสียงอเมริกา (Voice of America (VOA)) (โดยกระทำผ่านการแลก
เปลี่ยนหนังสือทางการทูตระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา)
  
2. เห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนของฝ่ายไทยและอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็น
ผู้ลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนฯ
  
3. หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญของร่างหนังสือ
แลกเปลี่ยนฯ ให้ กต. สามารถพิจารณาดำเนินการได้ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง
  
สาระสำคัญของเรื่อง
  
การขออนุมัติการขยายอายุความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยสถานีวิทยุ
กระจายเสียง 1,000 กิโลวัตต์ ของสถานีวิทยุเสียงอเมริกา ออกไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2566 (ปัจจุบันความ
ตกลงฯ ได้หมดอายุลงแล้วเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2559 แต่สถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าวยังสามารถดำเนิน
การต่อไปได้จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งบอกยกเลิกความตกลงฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 18 เดือน) โดยดำเนิน
การผ่านการแลกเปลี่ยนหนังสือเดินทางการทูตระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา
  
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการกระจายเสียงผ่านสถานีวิทยุ
กระจายเสียง 1,000 กิโลวัตต์ ตามกำหนดเวลาที่สองฝ่ายได้ตกลงกันไว้แล้ว ครอบคลุมพื้นที่ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนบริเวณตอนใต้ของจีน กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย คือ ชาวไทยและชาวต่างชาติ
ในจังหวัดชายแดนและประเทศเพื่อนบ้าน (เช่น เมียนมา, ลาว, เวียดนาม, กัมพูชา และบังกลาเทศ) โดย
เผยแพร่รายการประเภทข่าวสาร สารคดี และสาระน่ารู้ด้านการต่างประเทศทั้งภาษาไทยและภาษาต่าง
ประเทศ (อังกฤษ, ลาว, เขมร และเวียดนาม) โดยรายการของฝ่ายสหรัฐฯ ซึ่งผลิตโดยสถานีวิทยุเสียง
อเมริกามุ่งเน้นการเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ เช่น รายการประเภทข่าวสารด้าน
เศรษฐกิจ, สังคม, นวัตกรรม, ศิลปวัฒนธรรม, เหตุการณ์ปัจจุบัน และสารคดี ซึ่งสอดแทรกเนื้อหาที่ส่งเสริม
ค่านิยมเชิงบวกต่อสหรัฐฯ เช่น บทบาทที่สร้างสรรค์ของสหรัฐฯ ในเวทีระหว่างประเทศ การส่งเสริมแนวคิด
ด้านประชาธิปไตย สิทธิและเสรีภาพ และการค้าเสรี ขณะที่รายการของฝ่ายไทยซึ่งผลิตโดยสถานีวิทยุ
สราญรมย์ของ กต. มุ่งเน้นการดำเนินงานตามนโยบายการทูตสาธารณะ การทูตวัฒนธรรม และการทูต
ประชารัฐเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สร้างความรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับบทบาทและนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศ ในการนี้ รัฐบาลสหรัฐฯ จะมอบเงิน
แก่รัฐบาลไทยจำนวนทั้งสิ้น 1,500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค ในการผลิต
รายการและการดำเนินงานของสถานีวิทยุสราญรมย์ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการขยายอายุความตกลงฯ 

ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวกรอง
แห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)
โดยที่ประชุมเห็นว่า การขยายอายุความตกลงฯ เป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างกัน
เกื้อกูลประโยชน์ซึ่งกันและกัน และเป็นการสานต่อการดำเนินงานโครงการซึ่งต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2511
โดยผลประโยชน์ตอบแทนที่ไทยได้รับจากการขยายอายุความตกลงฯ ครั้งนี้ มีความคุ้มค่าและเหมาะสมแล้ว