Breaking ข่าว

เถระคุมประตู “ธรรมกาย” หนุน “ดีเอสไอ” ทำงาน

วันที่ 26 ก.พ.60–เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอและพระวินยาธิการ สนับสนุนในการร่วมปฏิบัติภารกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในการบังคับใช้กฎหมายกับวัดพระธรรมกาย  ณ บริเวณจุดคัดกรอง ประตู 7 

วันที่ 26 ก.พ.60 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง
2. เจ้าคณะอำเภอลาดหลุมแก้ว
3. พระครูปทุมสันติคุณ
4. พระครูวิบูลกัลยาณคุณ
5. พระอธิการสมพงษ์  สมาหิโต
6. พระครูโสภิตปุญญากร
7. พระครูธัญรัตนากร
8. พระสมุห์สมศักดิ์  ชาตวีโร