Breaking News ข่าว ข่าวภาคเหนือ

ลำปาง-แม่ฮ่องสอน วิกฤติ!! ค่าหมอกควันพุ่ง

สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่
ภาคเหนือ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ พบว่าที่ต.บ้านดง
อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน อยู่ที่ 176 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
เกินจากค่ามาตรฐานที่ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนที่ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ปริมาณ
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน อยู่ในระดับ 160 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งค่าคุณภาพอากาศ
ดังกล่าวจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน 

อย่างไรก็ตาม ในหลายพื้นที่ภาคเหนือ ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ทั้งที่อ.เมือง จ.ลำปาง // อ.เมือง
จ.แพร่ // อ.แม่สอด จ.ตาก เนื่องจากปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน สูงกว่า 100 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร แต่ยังไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

ทั้งนี้ ประชาชน เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือ
ในพื้นที่ที่มีหมอกควันปกคลุม หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือใช้ผ้าปิดจมูก ส่วน
ประชาชนทั่วไปขอให้ติดตามข่าวสารและปฏิบัติ ตามข้อแนะนำจากหน่วยงานราชการ และหากมีอาการ
เจ็บป่วยควรปรึกษาแพทย์ทันที