Breaking การเมือง

นายกฯให้โอวาท 1 เม.ย. ต้องพร้อมเป็น“ข้าราชการ 4.0”

วันที่ 31 มี.ค.60-เวลา 10.00 น.  พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวให้โอวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นเข้าร่วม สำหรับวันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจ ถึงบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในการเป็น ผู้ให้บริการ เสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม   และเพื่อให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการ อันจะเป็นภาพลักษณ์ ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อข้าราชการให้เป็นในทางที่ดีขึ้น รวมถึงเพื่อยกย่องส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติและผลปฏิบัติงานดีเด่น รวมถึงการเผยแพร่เกียรติคุณข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏ อันจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการกระทำความดีตลอดไป 

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ที่ได้รับรางวัล ทั้ง 615ราย พร้อมกล่าวให้โอวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีพุทธศักราช 2560 ตอนหนึ่งว่า รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ เป็นความภูมิใจ เป็นเกียรติยศและศักดิ์ศรีแก่ครอบครัว แสดงถึงผลการทำงานของผู้ที่ได้รับรางวัล ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ทุ่มเททั้งกำลังกาย สติปัญญา และจิตใจ มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดีจนเป็นที่ประจักษ์ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีความจำเป็นต้องพัฒนา และปฏิรูประบบราชการ ซึ่งข้าราชการต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนต่างมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ พร้อมทั้งขอให้ร่วมกันสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ถือได้ว่าเป็นความท้าทาย และต้องพิจารณาให้ถ่องแท้เพื่อให้การทำงานประสบความสำเร็จ  ในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง สู่ประเทศที่มีรายได้สูง และทำอย่างไรจะลดความขัดแย้ง ลดความหวาดระแวงระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน พร้อมกับช่วยกันสร้างความเข้าใจ   ทำให้ประชาชนเชื่อ เคารพในกระบวนการยุติธรรม ลดการบังคับใช้กฎหมายให้น้อยที่สุด โดยรัฐบาลจะทำหน้าที่ของรัฐบาลให้ดีที่สุด ให้สมกับความคาดหวังของข้าราชการ และประชาชนทั้งประเทศ เพื่อให้บ้านเมืองสงบสุข พร้อมจัดสรรงบประมาณลงไปสู่ทุกภาคส่วน ทุกแผนงาน และทุกกิจกรรม ซึ่งข้าราชการต้องทำงานอย่างบูรณาการใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้เกิดเป็นผลงานอย่างชัดเจน ให้ประชาชนมีความพึงพอใจ โดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างพื้นที่ฐาน ข้าราชการต้องทำงานด้วยข้อเท็จจริง อย่างมีหลักการ และเหตุผล อย่าทำงานด้วยความรู้สึกชอบไม่ชอบ เพราะจะติดกับดักความคิดจนไม่สามารถทำงานได้ นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า วันนี้ข้าราชการทุกคนต้องปรับเปลี่ยนการทำงาน ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม และปรับเปลี่ยนวิธีคิด ต้องปฏิรูป พัฒนาตนเองให้มีความพร้อมรองรับสู่การเป็น “ข้าราชการ 4.0” รวมทั้งต้องเป็นองค์กรที่มีจริยธรรม ทำงานโดยความคิดสร้างสรรค์ คอยสังเกต แต่ไม่ใช่คอยจับผิด มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน และขอให้ข้าราชการพลเรือนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยอุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสร้างประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ

จากนั้น นายวิษณุ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2559 จำนวน 615 ราย ต่อไป 

นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการให้โอวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 ว่า วันนี้เป็นวันสำคัญและเป็นการมอบรางวัลให้ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ถือเป็นวันแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจของข้าราชการทุกคน ตนได้ให้คำแนะนำไปมากพอสมควรแล้วว่าเราจะต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เราจะต้องร่วมกันปฏิรูปประเทศและสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ การทำหน้าที่คือต้องสร้างความเข้าใจให้ประชาชนทุกคนให้เรียนรู้ว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหน และจะเดินหน้าไป แก้ไขความขัดแย้งได้อย่างไร นี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลเดินหน้ามาตลอดคือต้องรับฟังความคิดเห็นและประเมินความเห็นว่าถูกผิดมากน้อยเพียงใดด้วยหลักการและเหตุผล และนำความเห็นมารวบรวมสู่การปฏิรูปให้ได้ เพราะหลายอย่างสำเร็จมาแล้ว

นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ตนก็เป็นข้าราชการเหมือนกัน คือเป็นข้าราชการการเมืองและเคยเป็นข้าราชการทหารมาก่อน ตนรักข้าราชการอยู่แล้ว ไม่เคยไปให้ร้ายอะไรใคร บอกไปแล้วว่าการทำอะไรก็ตามต้องมีผลสัมฤทธิ์มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีประสิทธิภาพ นั่นเป็นสิ่งที่ยึดถือมาตลอดตั้งแต่เป็นผบ.ทบ.ที่ต้องใช้หลักการเหล่านี้ ถ้าไม่มีก็ต้องหาคนที่เหมาะสมมาดำเนินการไม่ใช่ว่าเขาเลวร้าย มันต้องปรับปรุงตัวหลายๆ อย่างเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้