Breaking ข่าว

บังคับใช้แล้ว…  เลี่ยงภาษี! เจอ ป.ป.ง.ตรวจฟอกเงิน 

กฎหมายใหม่ ให้อำนาจป.ป.ง. ตรวจสอบคน เครือข่ายที่มีการเลี่ยงภาษี แจ้งขอคืนภาษีเป็นเท็จ และปิดบังรายได้ ว่ามีการฟอกเงินหรือไม่ 

เมื่อวานนี้ (1 เม.ย.60) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 45 พ.ศ. 2560 ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามรับสนองพระราชโองการ 

โดยกฎหมายใหม่ฉบับนี้เป็นการเพิ่มบทกําหนดโทษกับผู้ที่เลี่ยงภาษี ที่ให้ ป.ป.ง.เข้าไปตรวจสอบการฟอกเงินได้
 
สำหรับเนื้อหาของกฎหมายใหม่ฉบับนี้ ระบุว่า หากผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนําส่งภาษี หลีกเลี่ยง หรือฉ้อโกงตั้งแต่สิบล้านบาทต่อปีภาษีขึ้นไป / ฉ้อโกง ใช้อุบาย หรือโดยวิธีการอื่นใด ขอคืนภาษีโดยความเท็จตั้งแต่สองล้านบาทต่อปีภาษีขึ้นไป 

นําส่งภาษีอากรในลักษณะที่เป็นกระบวนการหรือเครือข่าย สร้างธุรกรรมอันเป็นเท็จ ปกปิดเงินได้พึงประเมิน เพื่อหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภาษีอากร มีพฤติกรรมปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเพื่อมิให้ติดตามทรัพย์สินนั้นได้ 

ทั้งหมดนี้ให้ถือว่าเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งความผิดมูลฐานจะถูกส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ป.ป.ง. ให้ดําเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน ต่อไป
 
สำหรับกฎหมายใหม่นี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก็คือเริ่มจากวันนี้ 2เมษายน 2560 เป็นต้นไป

ฟอกเงิน

ฟอกเงิน2