ธรรมะ How To… องค์ทะไลลามะสอนว่า “ความกรุณา จะทำให้โลกมีความสุข มีความสงบอย่างแท้จริง โดยแยกเขาแยกเรา”

ธรรมะ How To…

 

องค์ทะไลลามะสอนว่า
"ความกรุณา จะทำให้โลกมีความสุข
มีความสงบอย่างแท้จริง โดยแยกเขาแยกเรา"


ราช รามัญ
โค้ชวิถีพุทธ


:::::::::::::::::::::::::::::

 

ทะไลลามะ