Breaking News

“ลุงตู่”สั่งปิดถนนทั่วกรุง! ห้ามเปิดเพลง-รถขนคนเล่นสงกรานต์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร (ชั่วคราว) ว่าด้วยการห้ามรถทุกชนิดหรือบางชนิดเดิน ห้ามหยุดหรือจอด และกําหนดให้รถเดินได้ทางเดียวในถนนบางสาย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจําปี ๒๕๖๐ เป็นวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ซึ่งจะมี ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางไปตามสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่จัดให้มีงานรื่นเริงฉลอง สงกรานต์ในเขตกรุงเทพมหานคร และมีการใช้รถมาเล่นสงกรานต์ตามสถานที่ต่าง ๆ เป็นจํานวนมาก ทําให้เกิดปัญหาด้านการจราจร เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและความเดือดร้อนต่อประชาชนโดยรวม ดังนั้น เพื่อเป็นการปลอดภัยและสะดวกในการจราจร จึงจําเป็นต้องออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในถนนต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการจราจรในสถานที่จัดงานเทศกาลสงกรานต์

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓๙ (๑) (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๒๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่งตั้งผู้บัญชาการตํารวจนครบาล เป็นเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบกับคําสั่งกองบัญชาการตํารวจนครบาล ที่ ๓๑๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและการมอบหมายอํานาจหน้าที่รับผิดชอบให้รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล และผู้บังคับการประจํากองบัญชาการตํารวจนครบาล โดยมอบอํานาจให้ รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล (งานจราจร) กํากับบริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจนครบาล จึงได้ออก ข้อบังคับไว้ ดังนี้

ห้ามรถทุกชนิดเดิน ในถนนข้าวสาร วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา 

ห้ามรถทุกชนิดเดิน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของแต่ละวัน ในถนน ดังต่อไปนี้

ถนนข้าวสารถนนจักรพงษ์ถนนบวรนิเวศน์ถนนสิบสามห้างถนนตะนาว ตั้งแต่งแยกคอกวัว ถึงวงเวียนสิบสามห้าง

ถนนสีลม ตั้งแต่แยกศาลาแดง ถึงแยกนราลม

ห้ามรถยนต์บรรทุกภาชนะบรรจุน้ําหรือบรรทุกอุปกรณ์การเล่นสาดน้ําหรือบรรทุกคนโดยสารเพื่อการเล่นสาดน้ําสงกรานต์เดินรถ และห้ามจอดรถเปิดเครื่องเสียงเพื่อให้คนเต้นบนรถยนต์ หรือริมถนนทั้งสองฝั่ง ในถนนเจริญกรุง ตั้งแต่แยกถนนจันทน์ ถึงแยกถนนตก ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของแต่ละวัน

ห้ามรถยนต์บรรทุกภาชนะบรรจุน้ําหรือบรรทุกอุปกรณ์การเล่นสาดน้ําหรือบรรทุก คนโดยสารเพื่อการเล่นสาดน้ําสงกรานต์เดินรถ และห้ามจอดรถเปิดเครื่องเสียงเพื่อให้คนเต้นบนรถยนต์ หรือริมถนนทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ในถนนและซอย ดังต่อไปนี้

ถนนราชวิถี ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี ถึงแยกบางพลัดถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ตั้งแต่แยกบรมราชชนนี ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถนนอรุณอัมรินทร์ ตั้งแต่แยกอรุณอัมรินทร์ ถึงแยกบ้านขมิ้นซอยอิสรภาพ 21

ห้ามรถยนต์บรรทุกภาชนะบรรจุน้ําหรือบรรทุกอุปกรณ์การเล่นสาดน้ําหรือบรรทุกคน โดยสารเพื่อการเล่นสาดน้ําสงกรานต์เดินรถ และห้ามจอดรถเปิดเครื่องเสียงเพื่อให้คนเต้นบนรถยนต์หรือ ริมถนนทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของแต่ละวัน ในถนนและซอย ดังต่อไปนี้

ถนนราชินี ตั้งแต่ถนนหน้าพระธาตุตัดถนนบรมราชินี ถึงถนนราชินีตัดถนนพระอาทิตย์

ถนนพระอาทิตย์ ถนนพระสุเมรุ ตั้งแต่แยกวันชาติ ถึงป้อมพระสุเมรุ

ถนนสามเสน ตั้งแต่แยกบางขุนพรม ถึงแยกบางลําพู ถนนราชดําเนินกลาง ตั้งแต่แยกผ่านภิภพลีลา ถึงแยกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 

ถนนอ่อนนุช ตั้งแต่แยกถนนอ่อนนุชตัดถนนสุขุมวิท ถึงแยกถนนอ่อนนุช ตัดถนนศรีนครินทร์ 

ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งแต่แยกนราธิวาสราชนครินทร์ ถึงแยกนรินทร ถนนพระราม 1 ตั้งแต่สะพานกษัตริย์ศึก ถึงแยกราชประสงค์ 

ถนนพระราม 4 ตั้งแต่แยกหัวลําโพง ถึงแยกศาลาแดง ถนนพระราม 4 ตั้งแต่แยกศาลาแดง ถึงแยกวิทยุ 

ถนนพระราม1 ตั้งแต่สะพานข้ามคลองแสนแสบ ถึงแยกจรัสเมือง ถนนพญาไท ตั้งแต่สะพานหัวช้าง ถึงแยกสามย่าน 

ถนนอังรีดูนังต์ ตั้งแต่แยกอังรีดูนังต์ ถึงแยกเฉลิมเผ่า ถนนบรรทัดทอง ตั้งแต่สะพานเจริญผล ถึงแยกสะพานเหลือง 

ถนนจารุเมือง ตั้งแต่แยกจรัสเมือง ถึงแยกมหานคร ถนนสุรวงค์ ตั้งแต่แยกอังรีดูนังต์ ถึงแยกเดโช – สุรวงค์ 

ถนนทรัพย์ ซอยอ่อนนุช 30 ซอยอ่อนนุช 44 ซอยอ่อนนุช 46 ซอยสุขุมวิท 93 ซอยศรีนครินทร์ 38 ซอยศรีนครินทร์ 40 ซอยศรีนครินทร์ 42

ห้ามรถยนต์บรรทุกภาชนะบรรจุน้ําหรือบรรทุกอุปกรณ์การเล่นสาดน้ําหรือบรรทุก คนโดยสารเพื่อการเล่นสาดน้ําสงกรานต์เดินรถ และห้ามจอดรถเปิดเครื่องเสียงเพื่อให้คนเต้นบนรถยนต์ หรือริมถนนทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา ของแต่ละวัน ในถนนดังต่อไปนี้ 

ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ตั้งแต่แยกสะพานควาย ถึงแยกสุทธิสาร ถนนลาดพร้าว 101 

ถนนโชคชัย 4 ถนนลาดพร้าว – วังหิน ถนนนาคนิวาส ถนนวุฒากาศ 

ห้ามรถยนต์บรรทุกภาชนะบรรจุน้ําหรือบรรทุกอุปกรณ์การเล่นสาดน้ําหรือบรรทุกคนโดยสารเพื่อการเล่นสาดน้ําสงกรานต์เดินรถ และห้ามจอดรถเปิดเครื่องเสียงเพื่อให้คนเต้นบนรถยนต์ หรือริมถนนทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา ของแต่ละวัน ในถนนดังต่อไปนี้ 

ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ตั้งแต่แยกวิภาวดี – สุทธิสาร ถึงแยกรัชดา – สุทธิสาร 

ถนนประชาสุข ตั้งแต่ปากซอยอินทามาระ 59 ถึงแยกประชาสุข

ห้ามรถยนต์บรรทุกภาชนะบรรจุน้ําหรือบรรทุกอุปกรณ์การเล่นสาดน้ําหรือบรรทุก คนโดยสารเพื่อการเล่นสาดน้ําสงกรานต์เดินรถ และห้ามจอดรถเปิดเครื่องเสียงเพื่อให้คนเต้นบนรถยนต์ หรือริมถนนทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา ของแต่ละวัน ในถนนดังต่อไปนี้ 

ถนนประชาอุทิศ ถนนวัดเวฬุนารา ถนนช่างอากาศอุทิศ ถนนโกสุมรวมใจ

ห้ามรถยนต์บรรทุกภาชนะบรรจุน้ําหรือบรรทุกอุปกรณ์การเล่นสาดน้ําหรือบรรทุก คนโดยสารเพื่อการเล่นสาดน้ําสงกรานต์เดินรถ และห้ามจอดรถเปิดเครื่องเสียงเพื่อให้คนเต้นบนรถยนต์ หรือริมถนนทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ของแต่ละวัน ในถนนดังต่อไปนี้ 

ถนนสายไหม ถนนจันทรุเบกษา ถนนเฉลิมพงษ์

ห้ามรถยนต์บรรทุกภาชนะบรรจุน้ําหรือบรรทุกอุปกรณ์การเล่นสาดน้ําหรือบรรทุก คนโดยสารเพื่อการเล่นสาดน้ําสงกรานต์เดินรถ และห้ามจอดรถเปิดเครื่องเสียงเพื่อให้คนเต้นบนรถยนต์ หรือริมถนนทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา ของแต่ละวัน ในถนนดังต่อไปนี้ 

ถนนพาณิชยการธนบุรี (ซอยจรัญ 13) ถนนบางแวก ตั้งแต่เชิงสะพานวัดวิจิตรการนิมิต ถึงถนนกาญจนาภิเษก

ห้ามรถยนต์บรรทุกภาชนะบรรจุน้ําหรือบรรทุกอุปกรณ์การเล่นสาดน้ําหรือบรรทุก คนโดยสารเพื่อการเล่นสาดน้ําสงกรานต์เดินรถ และห้ามจอดรถเปิดเครื่องเสียงเพื่อให้คนเต้นบนรถยนต์ หรือริมถนนทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของแต่ละวัน ในถนนดังต่อไปนี้ 

ถนนทวีวัฒนา ตั้งแต่ถนนเลียบคลองทวีวัฒนาตัดถนนบรมราชชนนี ถึงจุดเชื่อมถนนเพชรเกษม 

ถนนอุทยานตั้งแต่แยกตัดถนนพุทธมณฑลสาย๓ถึงแยกตัดถนนพุทธมณฑลสาย4 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ตั้งแต่ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ตัดถนนบรมราชชนนี ถึงบริเวณหน้าวัดโกมุทพุทธรังสี ถนนบรมราชชนนี ตั้งแต่ถนนบรมราชชนนีตัดถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถึงหน้าตลาดสดพุทธมณฑล (ช่องคู่ขนาน)

ห้ามรถยนต์บรรทุกภาชนะบรรจุน้ําหรือบรรทุกอุปกรณ์การเล่นสาดน้ําหรือบรรทุกคนโดยสารเพื่อการเล่นสาดน้ําสงกรานต์เดินรถ และห้ามจอดรถเปิดเครื่องเสียงเพื่อให้คนเต้นบนรถยนต์ หรือริมถนนทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา ของแต่ละวัน ในถนนดังต่อไปนี้ 

ถนนสุขสวัสดิ์ ตั้งแต่แยกพระราม 2 ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

ถนนประชาอุทิศ ตั้งแต่แยกประชาอุทิศ ถึงปากซอยประชาอุทิศ 69 

ถนนราษฎร์บูรณะ ตั้งแต่สะพานข้ามสะพานข้ามคลองบางปะแก้ว ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

ถนนพุทธบูชา ตั้งแต่แยกนาหลวง ถึงแยกกํานันธารทิพย์ ซอยเพชรเกษม 69 ตั้งแต่ปากซอยเพชรเกษม 69 ถึงสะพานข้ามคลองภาษีเจริญ 

ห้ามรถยนต์บรรทุกภาชนะบรรจุน้ําหรือบรรทุกอุปกรณ์การเล่นสาดน้ําหรือบรรทุกคนโดยสารเพื่อการเล่น สาดน้ําสงกรานต์เดินรถ และห้ามจอดรถเปิดเครื่องเสียงเพื่อให้คนเต้นบนรถยนต์หรือริมถนนทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา

ถนนพระสุเมรุ ตั้งแต่แยกบางลําพู ถึงแยกวันชาติ กําหนดให้รถเดินได้ทางเดียว ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา

กําหนดให้รถเดินได้ทางเดียว ตั้งแต่วนั ที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ของแต่ละวัน ในถนน ดังต่อไปนี้ 

ถนนพหลโยธิน ซอยพหลโยธิน 58 (แอนแนกซ์) มุ่งหน้าจากท้ายซอย ไปทาง ถนนพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน ซอยพหลโยธิน 56 มุ่งหน้าจากปากซอย ไปทางท้ายซอย ถนนสายไหม ซอยสายไหม 39 มุ่งหน้าจากปากซอย ไปทางท้ายซอย