Breaking News การเมือง

นักข่าวรัฐสภาจี้ สปท. ถอนร่างกม.คุมสื่อ

นักข่าวรัฐสภาแถลงการณ์จี้ สปท.ถอนร่างกม.ตีทะเบียนสื่อ แนะกลับไปรับฟังความเห็นรอบด้านโดยเฉพาะสื่อภาคสนาม หลังพบสาระสำคัญกดหัว-ละเมิดสิทธิเสรีภาพกว้างขวาง


วันที่ 30 เม.ย.60–ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภาได้ออกแถลงการณ์เรื่อง “ขอให้สปท.ถอนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน ออกจากระเบียบวาระการประชุม"


ด้วยในการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.)วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 มีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ….ตามที่คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนเสนอ ซึ่งได้ถูกคัดค้านจาก องค์กรวิชาชีพสื่อ และนักข่าวภาคสนามมาตามลำดับนั้น


​​คณะผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภาได้ทำหน้าที่ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของ สปท. , คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)เพื่อรายงานข่าวสารให้ประชาชนรับทราบ โดยเฉพาะสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้โดยมีความเห็นว่า การที่สปท.เตรียมผลักดันร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้มีการบังคับใช้เป็นกฎหมายในอนาคต จะส่งผลให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ รวมไปถึงบุคคลที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ต้องตกอยู่ในสภาวะที่ถูกกำกับควบคุม จนมิอาจใช้สิทธิเสรีภาพของตนเองได้อย่างสมบูรณ์ ตามรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติที่ให้สิทธิ์เอาไว้


ทั้งนี้ โดยหลักแล้วการผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนควรเป็นไปในลักษณะมุ่งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ อีกทั้งสร้างกลไกที่ธำรงความเป็นอิสระของสื่อมวลชนอย่างแท้จริงบนพื้นฐานของประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รอบด้าน รวมไปถึงการส่งเสริมการใช้เสรีภาพบนพื้นฐานความรับผิดชอบ 

ด้วยเหตุผลเหล่านี้ การที่ให้ภาครัฐมีส่วนเข้ามาเป็นผู้ให้คุณหรือให้โทษแก่ผู้ปฎิบัติหน้าที่สื่อมวลชนและบุคคลที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ทั่วไปตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงไม่อาจเป็นร่างกฎหมายที่ยอมรับได้


​​คณะผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภา จึงมีความเห็นว่าสปท.ควรถอนร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ออกไปก่อน เพื่อทบทวนเนื้อหาและหลักการสำคัญด้วยการรับฟังความคิดเห็นให้รอบด้าน โดยนอกจากจะรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนแล้ว ควรรับฟังความคิดเห็นจากสื่อมวลชนที่ปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่ภาคสนามด้วยเพื่อเป็นการสะท้อนมุมมองและข้อเท็จอีกด้านหนึ่งต่อไป


​คณะผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภา 
30 เมษายน 2560

 

1.00