Breaking ข่าว

ซูเปอร์โพลล์เผย สังคมเชื่อมั่น! “สื่อมีจรรยาบรรณกว่านักการเมือง”

วันที่ 30 เม.ย.60-นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) ชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน เปิดเผย ผลสำรวจเรื่อง โพลกฎหมายควบคุมสื่อมวลชน  กรณีตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,172 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 24-29 เม.ย. 2560 พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 56.7 ติดตามข่าวสารผ่านสื่อมวลชนค่อนข้างมาก ถึง มากสุด ขณะที่ร้อยละ 43.3 ติดตามข่าวสารผ่านสื่อมวลชนค่อนข้างน้อย ถึงไม่บ่อยเลย


ที่น่าพิจารณาคือส่วนใหญ่หรือร้อยละ 75.2 เชื่อถือ สื่อมวลชน มีจรรยาบรรณมากกว่านักการเมือง โดยประชาชนจำนวนมาก หรือร้อยละ 47.0 คิดว่ากฎหมายควบคุมสื่อมวลชน จะกลายเป็นน้ำผึ้ง สร้างความขัดแย้งเกิดขึ้นในสังคม อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 53.0  คิดว่า กฎหมายควบคุมสื่อมวลชนไม่เป็นการสร้างความขัดแย้งเกิดขึ้นในสังคม


นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 69.8 มองว่ากฎหมายเกี่ยวกับการทำงานของ สื่อมวลชน ควรมีการกำหนดมาตราต่าง ๆ ในเชิงสร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนการทำงานของสื่อมวลชน ขณะที่ร้อยละ 30.2 ระบุกฎหมายควรควบคุมสื่อแบบ เข้มข้น


ส่วนกรณีคำถามถึงระหว่างนักการเมืองมีจรรยาบรรณ  กับ สื่อมวลชนมีจรรยาบรรณ อะไรน่าเชื่อถือกว่ากัน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 75.2 เชื่อถือสื่อมวลชน มีจรรยาบรรณมากกว่า ขณะที่อีก 24.8 เชื่อถือนักการเมือง มีจรรยาบรรณมากกว่า