Breaking ข่าว

“นายกฯ”ย้ำ ทุกคนต้องมีงานทำ

วันที่ 1 พ.ค. 60–เมื่อเวลา 11.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2560 ภายใต้คำขวัญประจำปี “แรงงานรู้รักสามัคคี สดุดีจักรีวงศ์ รณรงค์เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีรมว.แรงงาน ข้าราชการ และสภาองค์การลูกจ้าง 15 องค์กร สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจฯ และศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ เข้าร่วมงาน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชินโชติ แสงสังข์ ประธานคณะกรรมการจัดงานได้นำเสนอข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2560 จัดทำขึ้นโดยสภาองค์การลูกจ้าง 15 องค์กร ร่วมกับสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจฯ และศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ ยื่นต่อรัฐบาลดังนี้

20170501023513


1.ให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98 ว่าด้วยเรื่องสิทธิในการรวมตัวจัดตั้งองค์กร สมาคม สหภาพ และเจรจาต่อรอง ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องข้อเดียวที่ใช้เวลาเรียกร้องมาอย่างยาวนานที่สุดตั้งแต่ปี 2535 ตั้งแต่สมัยรัฐบาล รสช. และดูเหมือนทุกยุคทุกสมัยของรัฐบาลพยายามโปรยยาหอมว่าจะรับรองสัญญาทั้ง 2 ฉบับแต่ไม่เคยสำเร็จ


2.ให้รัฐบาลปฏิรูปสำนักงานประกันสังคม เช่น ยกสถานะสำนักงานประกันสังคมเป็นองค์กรอิสระ หรือองค์กรนอกระบบที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลของกระทรวงเเรงงาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ซึ่งมีงบประมาณกว่า 1 ล้านล้านบาทที่ไม่เคยบริหารจัดการ และต้องให้รัฐบาลนำเงินมาอุดหนุน จึงจำเป็นต้องปลดล็อคให้สำนักงานประกันสังคมในการบริหารจัดการเรื่องดังกล่าว

นอกจากนั้นขอให้รมว.แรงงาน แก้ไขกฎกระทรวง กรณีลูกจ้างเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการทำงาน เมื่อลูกจ้างใช้สิทธิกองทุนเงินทดแทนครบตามสิทธิแล้ว ให้ลูกจ้างมีสิทธิใช้กองทุนประกันสังคมต่อไปได้ และให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 มีสิทธิเข้าเป็นสมาชิกกองทุนเงินออมแห่งชาติ


3.ให้กระทรวงแรงงานเร่งปรับปรุงกฎหมายเพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบให้มีสิทธิประโยชน์ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการมีส่วนรร่วมของแรงงานนอกระบบ และให้จัดตั้งกรมคุ้มครองและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ


4.ขอให้รัฐบาลคงความเป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง โดยไม่ลดสัดส่วนการถือครองจากภาครัฐลงน้อยกว่าร้อยละ 50 และให้รัฐบาลลดหย่อนเก็บภาษีเงินได้ กรณีค่าชดเชยและเงินตอบแทนความชอบของพนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงเงินได้อื่นๆ ซึ่งเป็นเงินงวดสุดท้ายของลูกจ้าง


5.ให้รัฐบาลแก้ไขพ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกสถานประกอบกิจการ เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตของคนทำงาน และในกรณีที่สถานประกอบการที่มีกองทุนเงินสะสมให้แปลงสถานะเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และส่งเสริมการออมของลูกจ้างในรูปแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ในทุกสถานประกอบกิจการ

20170501023439


ต่อมานายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนได้รับฟังไปทั้ง 5 ข้อ   จะบอกเล่าสิ่งที่รัฐบาลทำไปแล้วและสิ่งที่กำลังจะทำ เพื่อชี้แจงให้ทุกคนเข้าใจและมีส่วนในการสร้างประเทศทุกกระบวนการผลิต ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ถือเป็นหุ้นส่วนประเทศ ถ้าบริษัททุกบริษัท ทั้งผู้ประกอบการ หัวหน้างาน และแรงงาน ทุกคนถือว่ามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของในการประกอบการ ของโรงงานของตัวเอง และจะทำอย่างไรให้มีความรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าของ ก็จะเกิดความทุ่มเททุกอย่างลงไปในงาน นำไปสู่ผลผลิตที่ดีตามที่ตลาดต้องการ ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการเองด้วยที่ต้องเอาใจใส่ ให้ทุกคนมีน้ำจิตน้ำใจต่อกัน อย่าคำนึงถึงผลประโยชน์อย่างเดียว และต้องเข้าใจว่านักธุรกิจต้องการกำไรให้มากที่สุด


พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า  สิ่งที่จะทำให้ได้มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับแรงงานด้วย ดังน้นเรื่องการดูแลอาจจะไม่เท่าเทียมกัน ไม่เหมือนกัน รัฐบาลก็มีหน้าที่ต้องทำให้เกิดความเท่าเทียม ไม่ว่าจะขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่  ประเทศไทยยังต้องการใช้แรงงานขับเคลื่อนประเทศ นับวันยิ่งมีมากขึ้น  ไม่ได้น้อยลง ถึงแม้จะมีการปิดกิจการลงไปบ้าง แต่ไม่ใช่ไม่อยากทำ แต่พวกเขาต้องการเปลี่ยนแปลงการผลิต ยกระดับประเทศให้สูงขึ้น อาจมีการลงทุนประเภทอื่นหรือประเภทเดิม ที่เพิ่มเครื่องไม้เครื่องจักรให้มากขึ้น แต่ยังต้องการใช้แรงงานเหมือนเดิม เพราะรัฐบาลกำหนดไว้แล้วว่าต้องมีการใช้แรงงานในประเทศให้มากขึ้น ขออย่ากังวลในข้อนี้ 

 

20170501023515


"หากไม่มีงานให้ทำ รัฐบาลก็จะหางานให้ทำจนได้ รัฐบาลต้องคิดแบบนี้ ไม่ปล่อยปละละเลย มีหน้าที่ในการดูแลคนทั้ง 70 ล้านคน เป็นหน้าที่ของทุกรัฐบาลที่ต้องดูแล รัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนที่จะตามมา หรือรับต่อจากตัวเอง ต้องพูดว่าจะดูแลคน 70 ล้านคน ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน ทั้งหมดคือคนไทย ถ้าไม่ดูแล ถือว่าไม่ใช่รัฐบาลของปวงชนชาวไทยที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ แม้จะยากแสนยาก แต่ก็ต้องทำ จำเป็นต้องโรดแมป" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว


พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า ส่วนข้อเสนอแรงงาน 5 ข้อ คือหนึ่งในร้อยปัญหาที่รัฐบาลกำลังทำอยู่ ไม่ได้ทำเพื่ออยู่รอดไปวันๆ แต่ต้องการแก้ปัญหาให้มากที่สุด เพื่อปลดล็อคอุปสรรคของประเทศ ให้พ้นขีดจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง เมื่อความต้องการใช้แรงงานขับเคลื่อนประเทศ ต้องมีทั้งแรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ตนระลึกเสมอว่าเป็นแรงงานเหมือนกัน เพราะทุ่มเทแรงงาน ทุ่มเทใจของตัวเองในการทำงาน ถึงแม้จะใช้แรงน้อยหน่อย แต่ใช้แรงใจมากเหลือเกินในการทำงาน 

 

20170501023434


"ไม่ได้เรียกร้องความเห็นใจ แต่เป็นหน้าที่ เพราะประเทศเป็นของพวกเราทุกคน ดังนั้นต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้ทุกคนมีส่วนร่วมในสถานประกอบการ ให้รู้สึกว่าเป็นเจ้าของร่วมกัน หากแรงงานแสดงให้ผู้ประกอบการเห็น พวกเขาก็ต้องดูแลเรา ไม่ทอดทิ้งเรา ทั้งสองฝ่ายต้องทั้งให้และรับ เวลาไปต่างประเทศก็พูดอย่างนี้ ไทยไม่ได้รับอย่างเดียว ก็ต้องให้พวกเขาด้วยเช่นเดียวกัน"พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า การพัฒนาแรงงานเป็นสิ่งสำคัญ ตามแผนงานไทยแลนด์ 4.0 อย่าไปฟังคนอื่นว่าจะคนจะไม่มีงานทำ ไทยมีเศรษฐกิจหลายรูปแบบ วันนี้อยู่ 3.0 คือมีโรงงาน เครื่องจักรหนัก แต่พอก้าวเข้าสู่ 4.0 เป็นเศรษฐกิจใหม่ที่จะพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจขนาดใหญ่ รัฐบาลกำลังสร้างพื้นที่เศรษฐกิจอีอีซี ที่มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานอยู่พอสมควร ที่จะเชื่อมโยงสามจังหวัดตะวันออก เชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยระบบถนน รถไฟ รถไฟฟ้า และรถไฟความเร็วสูง ทุกคนก็จะมีส่วนช่วยสร้างไทยแลนด์ 4.0 เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้น ก็จะมีภาษีมากขึ้น ก็จะพัฒนาประเทศได้มากขึ้น ถ้าไม่ทำ ก็ต้องใช้งบประมาณที่มีอยู่เดิมในการพัฒนาประเทศ

20170501023431


พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า วันนี้กำลังเปลี่ยนผ่านจากปัญหาเดิมไปสู่ปัญหาให้มันน้อยลง ถ้าทำได้ก็อยู่ได้ไปอีก 30 ปี ไม่ต้องจมไปเรื่อยๆ เหมือนเรือที่กำลังจะจม รัฐบาลได้แก้ปัญหาไปหลายประการ มีแผนงานปฏิรูปประเทศ แรงงานก็เป็นหนึ่งในนั้น เพราะมีส่วนในการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต แปรรูป หรือการจำหน่าย ขอให้ทุกคนสบายใจว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ ตัวเองตั้งใจมาหลายวันที่จะมาพบในวันนี้ ไม่เคยกลัวปัญหา ไม่เคยกลัวใครมาต่อต้าน เพราะมีใจที่จะทำให้ ถ้าเข้าใจกันก็จะไม่มีปัญหาระหว่างกัน ทำงานด้วยกันได้


พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า รัฐบาลพยายามปลดล็อคอุปสรรคในการลงทุน การค้า อุตสาหกรรม จำเป็นต้องแข่งขันกับต่างประเทศ ทั้งหมดเพื่อประชาชน หวังจะทำให้เท่าเทียมพวกเขา สิ่งที่เราได้เปรียบคือ แรงงานของเรา คนของเรา รอยยิ้มของเรา ทุกคนไม่เคยโกรธว่าแรงงานไทยไม่มีประสิทธิภาพ เสียอย่างเดียวคือต้องพูดภาษาของพวกเขาให้ได้ ใครจะเป็นหัวหน้างานต้องทำให้ได้ จำคำพูดตัวเองไว้ 

20170501025500


พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า  ได้เร่งรัดกระทรวงศึกษาธิการไปแล้วว่าให้ดำเนินการ และให้ประสานติดต่อกับบริษัทผู้ประกอบการ เพื่อติดตั้งคำแนะนำองค์ความรู้เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ ให้เกิดการเรียนรู้ เหมือนที่รุ่นลูกเราฟังเพลงเกาหลี ก็ฟังภาษาเกาหลีได้ แล้วรุ่นพ่อรุ่นแม่จะยอมหรือไม่ เหมือนกับการฝึกทหารใหม่ ในค่ายจะติดป้ายบอกวิธีการเป็นทหาร สอนวิธีการยิงเป้าให้แม่น ติดให้หมดทุกที่ เดินผ่านไปผ่านมาทุกวันต้องอ่าน สุดท้ายเดี๋ยวทหารก็ยิ่งแม่นกันเอง นี่คือประสบการณ์จริง ดังนั้นแรงงานต้องไม่กลัวชาวต่างชาติ ต้องเป็นเจ้าภาพที่ดี ไม่เดินหนี


พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องการพัฒนาให้เข้าถึงสิทธิต่างๆ มีงานทำ ให้แรงงานปลอดภัยในการทำงาน เหล่านี้ทำไม่ได้เลยสักข้อ ถ้าประเทศมีความขัดแย้ง วันนี้เป็นโอกาสที่คุยกันรู้เรื่อง คุยกันเข้าใจ ไม่ใช่เดินมาประท้วงกันผิดกฎหมาย ก็กลืนไม่เข้าคายไม่ออก เพราะผิดกฎหมาย ปล่อยปละละเลยไม่ได้ ถ้าปล่อยมากก็มีปัญหา อย่านำประเทศกลับเข้าสู่ที่เดิม มันอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้าง หากมองถึงคนส่วนใหญ่จะรู้เองว่าอะไรบ้างที่ดีขึ้น ทุกอย่างที่พูดทั้งหมดคือ ความมั่นคง และความมีเสถียรภาพ คือไม่มีทะเลาะ เบาะแว้ง ไม่มีความขัดแย้ง ทุกประเทศเดินทางมาก็ชมตัวเอง แต่ก็บอกว่าไม่ต้องชม ให้ชมคนไทย เพราะตัวเองไม่เคยยุใครให้มาทำแบบนั้น ถ้าเราไม่ปล่อยปละละเลย ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ทุกอย่างก็ไม่เกิดขึ้น เหมือนกับโลกโซเชียลมีเดีย ที่มีการปล่อยข่าวบิดเบือนข้อเท็จจริงทุกวัน

20170501025505


“ขอให้หยุดอย่าให้คนเหล่านี้ออกมาเคลื่อนไหวอีก วันนี้ไม่ได้บอกว่าจะลดอะไรเลย มีแต่จะเพิ่มทั้งหมด ใช้งบประมาณมหาศาล ไม่เคยลดบัตรทอง 30 บาท ขอให้ประชาชนไปจับคนที่พูดมาตบปากสักที มีแต่จะเพิ่มให้ และใช้เงินจำนวนมาก เป็นสิ่งจำเป็นเพราะมันเริ่มโครงการมาแล้ว แม้จะไม่มากนัก รัฐบาลคงไม่สามารถทำอะไรเพื่อเรียกคะแนนนิยมได้ หลายคนอาจจะไม่รักตัวเองตรงนี้ เรื่องอะไรต่างๆ ที่เกี่ยวกับภาษี จะมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อหาทางออก เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายต้องใช้เวลาดำเนินการ แม้ตัวเองจะมีอำนาจเต็มที่ ก็จะใช้อำนาจเท่าที่จำเป็น” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว


พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า วันนี้หลายเรื่อง มีเเต่เรื่องเดิมๆ พูดแล้วพูดอีก ถามแล้วถามอีก จนไม่รู้อะไรเป็นอะไร ตนมีเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ อะไรก็ตามที่ดีก็ขอให้ทุกคนร่วมกันทำ อะไรไม่ดี   ตนจะรับผิดชอบ ขอให้มั่นใจว่าตนจะไม่ทำอะไรให้เสียหายเด็ดขาด

 

20170501023427


พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า หลายอย่างที่ทำวันนี้  เช่น  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ก็เขียนกันว่าอยากอยู่รวบอำนาจ เขียนทุกวัน ส่วนตัวอยากอยู่ที่ไหน ไม่มีใครไม่ตาย ทุกคนก็ตายหมด ขอให้ตายกันดีๆ ก็แล้วกัน  ขอให้กฎหมายทำงาน อย่าปั่นไปปั่นมา คนทำงานก็ลำบากใจ คนทำผิดก็ไม่โดนลงโทษ คนตัดสินก็กลัว ไม่ได้ ต้องปล่อยให้พวกเขาทำงาน เรื่องของศาล ขอให้กลับเข้ามาสู่กระบวนการ ที่ผ่านมาเป็นหรือไม่ เรื่องยุติธรรม กฎหมายคือสิ่งที่ทำให้ประเทศสงบสุข ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน ทุกคนต้องช่วยกัน


พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า คนเราต้องมีกระบวนการคิด วิเคราะห์ ทุกคนต้องใช้สติปัญญา ไม่ให้ถูกหลอกล่อ บิดเบือน บางคดีลงทุนก็ถูกหลอก ไม่มีธุรกิจอะไรให้ผลประโยชน์มากขนาดนั้น อย่าไปเชื่อแม้แต่รายเดียว ที่จับได้วันนี้ เพราะที่ผ่านมาปล่อยปละละเลย วันนี้หนี้นอกระบบก็ทำให้ รู้ว่าสังคมต้องพึ่งอยู่ ก็ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย ลดดอกเบี้ยให้ ทุกคนต้องใช้อย่างประหยัด พอเพียง ไม่ว่าเงินเดือนเท่าไร มันอยู่ได้แน่นอน ถ้าไม่ไปหมดสิ้นกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง

 

20170501025459


“ขอให้ติดตามเรื่องขึ้นค่าจ้าง เบี้ยสูงอายุ ที่จะมีการประชุมร่วมกันสามฝ่าย จากรัฐบาล สมาคมผู้แทนฯ และผู้ประกอบการ ทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้ ต้องผ่านที่ประชุมร่วมกันสามฝ่าย นอกจากนั้น  เด็กทุกคนต้องมีงานทำ ทุกสาขาต้องมีงานทำ อาชีวะทุกคนต้องมีงานทำทั้งหมด จะพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 จะใช้เทคโนโลยี ใช้ช่างเต็มไปหมด ปริญญาไม่ได้ใช้ อย่าไปส่งลูกเรียนให้กลับมานั่งเล่นโทรศัพท์อยู่บ้าน ต้องส่งลูกเรียน กลับมาให้มีงานทำ” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ต่อมานายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการเเละกำลังจะกลับทำเนียบรัฐบาล  ได้มีหญิงวัยกลางคน ทราบภายหลังชื่อนางพิมมาศ บุญเกีย  ตะโกนเรียกหาพล.อ.ประยุทธ์โดยต้องการยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือกรณีถูกโกงบ้านและที่ดิน แต่ยังไม่ทันถึงตัวนายกรัฐมนตรี