Breaking ข่าว ทั่วไทย

ขี้ยาสะดุ้งเฮือก! รัฐขึ้นราคาบุหรี่

วันที่ 3 พ.ค. 60-ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเษกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กําหนดราคายาสูบที่ทําในราชอาณาจักร  (ฉบับที่ 6)พ.ศ. 2560 ใจความว่า

เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บค่าแสตมป์ยาสูบสําหรับยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ทําในราชอาณาจักร  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 23 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ประกอบกับมาตรา 5 ตรี (1) วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2534  อธิบดีกรมสรรพสามิตออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในลําดับที่ 13 ของข้อ 2 แห่งประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กําหนดราคายาสูบที่ทําในราชอาณาจักร พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  เเละข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันออกประกาศเป็นต้นไป


ใจความสรุปของประกาศกรมสรรพสามิตฉบับนี้คือ ขึ้นราคาบุหรี่ที่ผลิตในประเทศ เช่น บุหรี่กรองทิพย์ที่ขายซองละ 86 บาท(ซองใหญ่  20 มวน ราคาร้านสะดวกซื้อ) เเละเมื่อมีการปรับขึ้นราคาก็จะขายในซองละ 93 บาท 

(รายละเอียดตามเอกสารเเนบ)

1

2

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมจาก : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/122/12.PDF