ข่าว ทั่วไทย

ออมสินออกสินเชื่อสตรีทฟู๊ดส์

ธนาคารออมสิน เตรียมออกสินเชื่อสตรีทฟูดส์ส่งเสริมการสร้างอาชีพร้านค้ารายย่อยตามนโยบายกระทรวงการคลัง คิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.4-0.5 ต่อเดือน ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย อนุมัติให้เปิดบริการ Reverse Mortgage สำหรับผู้สูงอายุได้แล้ว

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่าได้เสนอขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อสตรีทฟูดส์เพื่อช่วยผู้ประกอบ การรายย่อยที่ขายอาหารตามท้องถนนให้เข้าถึงแหล่งทุนและสนับสนุนการสร้างอาชีพร้านค้ารายย่อย ตามนโยบายกระทรวงการคลังโดยไม่จำกัดวงเงิน โดยจะเปิดให้ขอสินเชื่อได้ในเดือนมิถุนายนนี้ คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.4-0.5 ต่อเดือน ส่วนวงเงินกู้กรณีรถเข็นให้วงเงิน 2 แสนบาท

กรณีรถทรัคใช้รถเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันให้กู้วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท และหากเป็นห้องแถวใช้ห้องแถวเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันให้กู้ได้วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท 

นอกจากนี้ จะเปิดบริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ หรือ Reverse Mortgage ในต้นเดือนมิถุนายนนี้ด้วยเช่นกัน หลังจากได้รับการอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนปรนเงื่อนไขการนับเป็นหนี้เอ็นพีแอลเกิน 3 เดือน เนื่องจากเงื่อนไขการชำระหนี้หรือปิดบัญชีจะเกิดขึ้นเมื่อครบเวลาสัญญากู้หรือผู้กู้เสียชีวิตก่อนอายุ 85 ปีซึ่งเงื่อนไขสินเชื่อนี้ ผู้กู้ต้องมีอายุ 60-85ปี จะได้รับเงินเป็นรายเดือนภายในระยะเวลาไม่เกิน 20 ปี หรือ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาการกู้เงินตามสัญญาแล้วต้องไม่เกินอายุ 85 ปี และเมื่อครบกำหนดตามสัญญา จึงจะมีการชำระหนี้เพื่อปิดบัญชี หรือ ให้ธนาคารขายหลักประกันเพื่อปิดบัญชี หรือ ในกรณีผู้ขอสินเชื่อเสียชีวิตก่อนอายุ 85 ปี

ธนาคารสามารถนำบ้านหลังนั้นขายทอดตลาดได้ และหากขายบ้านได้ราคาสูงกว่าวงเงินสินเชื่อจะคืนเงินส่วนเกินให้แก่ทายาทหรือทายาทมีสิทธิ์ซื้อบ้านคืนได้ ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าหลักประกันที่เป็นบ้านอยู่อาศัยของผู้กู้ คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-0.5% ต่อปี 

นายชาติชาย กล่าวอีกว่า ธนาคารยังจะออกผิตภัณฑ์การเงินที่สนับสนุนนโยบายรัฐอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน สินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชน มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับหมู่บ้าน โครงการเพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สินเชื่อซอฟท์โลนสำหรับ SME บ้านประชารัฐ โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ และ National e-Payment 

สำหรับ ภารกิจแก้ไขหนี้นอกระบบในรูปแบบสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินวงเงินดำเนินการ 5,000 ล้านบาท ให้กู้ครอบครัวละไม่เกิน 2 แสนบาท ซึ่งเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ และจะสิ้นสุดวันที่ 31 พ.ค. นี้ มีผู้ยื่นขอกว่า 140,000 ราย วงเงินรวม 6,600 ล้านบาท อนุมัติสินเชื่อแล้วกว่า 15,000 ราย วงเงินกว่า 600 ล้านบาท รวมทั้งยังให้ยื่นกู้ผ่าน พิโกไฟแนนซ์ และสถาบันการเงินชุมชน ด้วย

ในปีนี้ธนาครคาดว่าจะมีกำไรสุทธิประมาณ 21,000ล้านบาท โดย 4 เดือนแรกของปีมีกำไรสุทธิแล้ว กว่า 8,600 ล้านบาท